قارجى • 11 مامىر، 2022

قاي سالادا زاڭ بۇزۋشىلىق كوپ؟

51 رەت كورسەتىلدى

ناۋرىز ايىندا قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قارجى ۇيىمدارىنىڭ، سونداي-اق ميكروقارجىلىق قىزمەتتى جۇزەگە اسىراتىن ۇيىمداردىڭ جانە كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەردىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ 2 073 ءوتىنىشىن قاراعان. وتىنىشتەردىڭ باسىم بولىگى بانك سەكتورىنىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.

بانك سەكتورىنا قاتىستى وتىنىشتەر جالپى كەلىپ تۇسكەن وتىنىشتەردىڭ 76 پايىزىن قۇرايدى. سونىمەن قاتار وتىنىشتەردىڭ 12 پايىزى – ميكروقارجى ۇيىمدارىنا، 2 پايىزى – ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنا، 3 پايىزى – كوللەكتورلىق اگەنتتىكتەرگە جانە 7 پايىزى وزگە ۇيىم­دارعا بايلانىستى.

اگەنتتىك بۇكىل وتىنىشتەردى قاراستىرا كەلىپ، جالپى سوماسى 9،3 ملن تەڭگەگە 45 حاتتاما بويىنشا 6 ۇسىنىمدىق قادا­عالاپ دەن قويۋ شارالارىن، 6 جازباشا ۇيعارىم جانە 15 اكىمشىلىك جازا قولدانعان.

دارالاپ ايتقاندا، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەرگە – 0،6 ملن تەڭگە سوماعا اكىم­شىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى 1 حاتتاما بويىنشا 6 ۇسىنىمدىق قاداعا­لاپ دەن قويۋ شاراسى، 1 اكىمشىلىك جازا، بانك وپەراتسيالارىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن جۇزەگە اسىراتىن ۇيىمدارعا – 0،1 ملن تەڭگە سوماعا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى 1 حاتتاما بويىنشا 1 اكىمشىلىك جازا، كوللەكتورلىق اگەنت­تىكتەرگە – جالپى سوماسى 6،6 ملن تەڭگەگە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تۋرالى 34 حاتتاما بويىنشا 9 اكىمشىلىك جازا، ميكروقارجىلىق قىزمەتتى جۇزەگە اسىراتىن ۇيىمدارعا – جالپى سوماسى 2،0 ملن تەڭگەگە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى 9 حاتتاما بويىنشا 6 جازباشا ۇيعارىم، 4 اكىمشىلىك جازا قولدانىلادى.

سونىمەن قاتار 2004-2009 جىلدار ارالىعى كەزەڭىندە يپوتەكالىق قارىز­دار العان قارىز الۋشىلاردىڭ جالعىز تۇر­عىن ءۇيىن ساقتاۋعا باعىتتالعان يپوتەكا­لىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارىن (يپوتەكا­لىق قارىزداردى) قايتا قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسىنىڭ ءبىرىنشى بولىگىنىڭ شەڭ­بەرىندە بانكتەر 2022 جىلعى 1 ناۋ­رىز­داعى جاعداي بويىنشا 193،6 ملرد تەڭگە سوماعا قايتا قارجىلاندىرۋعا 29 993 ءوتىنىمدى ماقۇلداپتى.

183،5 ملرد تەڭگە سوماعا 29 063 قا­رىز قايتا قارجىلاندىرىلدى، ونىڭ ىشىن­دە 2020 جىلدان باستاپ 25،2 ملرد تەڭگە سوماعا 2 413 قارىز قايتا قارجى­لاندىرىلعان.

«باعدارلامانىڭ ەكىنشى بولىگى شەڭبەرىندە بانكتەر 2020 جىلعى جەلتوقساندا 2016 جىلعى 1 قاڭتارعا دەيىن بەرىلگەن ۆاليۋتالىق يپوتەكالىق قارىزداردى ايىرباستاۋدى اياقتادى. باعدارلامانىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى بولىكتەرىن ىسكە اسىرۋ كەزەڭىندە بانك­تەر 222،6 ملرد تەڭگە سوماعا 27 202 ۆاليۋتالىق يپوتەكالىق قارىزدى ايىر­باستادى. باعدارلامانىڭ ءۇشىنشى بولى­گى شەڭبەرىندە بانكتەر 2021 جىلعى جەلتوقساندا ءحاوت ساناتى بويىنشا قارىزدارى باعدارلاما شەڭبەرىندە بۇرىن قايتا قارجىلاندىرىلعان يپو­تەكالىق قارىز الۋشىلارعا قارىز الۋ­شىنىڭ بەرەشەگىن ازايتۋ جانە وتەۋدىڭ جەڭىلدىكتى كەستەلەرىن بەلگىلەۋ تۇرىن­دەگى قوسىمشا كومەك كورسەتۋ، سون­داي-اق بانكتىڭ بالانسىندا تۇرعان جالعىز تۇرعىن ءۇيدى قارىز الۋشىنىڭ مەنشىگىنە قايتارۋ بويىنشا جۇمىستى اياقتادى. حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى ساناتىنان شامامەن 8 مىڭ قارىز الۋشىعا 50،9 ملرد تەڭگە سوماعا قوسىمشا كومەك كورسەتىلدى»، دەلىنەدى اگەنتتىك حابارلاماسىندا. 

سوڭعى جاڭالىقتار

اقجايناق استانا

ەلوردا • كەشە

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار