الەم • 12 ءساۋىر، 2022

فيليپپيندەگى سۋ تاسقىنىنان 28 ادام قايتىس بولدى

33 رەت كورسەتىلدى

فيليپپيندەگى تروپيكالىق جاڭبىردان تۋىنداعان سۋ تاسقىنى مەن كوشكىننەن قازا تاپقاندار سانى 28-گە جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

The New Daily باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، 10-11 ساۋىردە لەيتە پروۆينتسياسىنىڭ بايباي ماڭىنداعى ءتورت اۋىلدا بولعان كوشكىننىڭ سالدارىنان 22 ادام قازا تاپقان.

20 ادامدى ىزدەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. داۆاو-دە-ورا جانە داۆاو وريەنتال پروۆينتسيالارىندا قاتتى داۋىل سالدارىنان بولعان سۋ تاسقىنى مەن كوشكىننىڭ سالدارىنان تاعى التى ادام قازا تاپتى.

سوڭعى اپتادا ەلدىڭ ورتالىق جانە وڭتۇستىك وڭىرلەرىنىڭ ايماقتارىندا 200-گە جۋىق سۋ تاسقىنى بولدى. جالپى سۋ تاسقىنى سالدارىنان 30 مىڭ وتباسى قاۋىپسىز جەرلەرگە كوشىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار