الەم • 08 ناۋرىز، 2022

سيدنەيدە ەكى ادام مەرت بولدى

91 رەت كورسەتىلدى

جاسىل قۇرلىقتىڭ (اۆستراليا) تۇرعىندار تىعىز ورنالاسقان جاڭا وڭتۇستىك ۋەلس ايماعىندا  نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، مىڭداعان ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz 24.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

سيدنەي قالاسىندا دا سۋ تاسقىنى ءجۇرىپ، قالانىڭ باسىم بولىگىن سۋ باستى. تابيعي اپات سالدارىنان 2 ادام كوز جۇمدى. مارقۇمداردىڭ دەنەسىن قۇتقارۋشىلار كولىك ىشىنەن تاپقان. اۋا-رايىن بولجاۋشىلار ايماقتىڭ وزگە وڭىرلەرىندە دە سۋ تاسقىنى قاۋپى بارىن ەسكەرتتى. سوڭعى اپتالاردا اۆستراليانىڭ شىعىس بولىگىندە جاڭبىر ءجيى جاۋىپ، وزەندەر ارناسىنان تاسىپ بىرنەشە ەلدى مەكەندى سۋ شايعان. تابيعي اپاتتان 19 ادام باقيلىق بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار