ايماقتار • 06 ناۋرىز، 2022

بەس وبلىستا قار ەرىپ، وزەندەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلۋى مۇمكىن

70 رەت كورسەتىلدى

6 ناۋرىزدا سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا، قوستاناي جانە قاراعاندى وبلىستارىندا اۋا رايىنىڭ جىلىنۋى مەن جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى قار بىردەن ەرىپ، سۋ دەڭگەيى كوتەرىلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «قازگيدرومەت» رمك-عا سىلتەمە جاساپ.

6-8 ناۋرىز ارالىعىندا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋى مەن جاۋىن-شاشىننىڭ كوپ مولشەردە تۇسۋىنە بايلانىستى بىردەن قار ەرىپ، بەتكەيلىك اعىن قالىپتاسۋى جانە وزەندەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلۋى مۇمكىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار