قوعام • 21 قاڭتار، 2022

قازاقستاندا نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ 5 ايلىق قورى قۇرىلدى

81 رەت كورسەتىلدى

قر سيم ساۋدا كوميتەتىنىڭ توراعاسى ەرجان قازانباەۆ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ ء(امات) باعاسىن تۇراقتاندىرۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ساۋدا كوميتەتىنىڭ توراعاسى اتاپ وتكەندەي، سوڭعى 2 جىلداعى ءۇردىس بۇكىل الەم بويىنشا ازىق-ت ۇلىك باعاسىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋى بولىپ تابىلادى. 2020 جانە 2021 جىلدارى سovid-19 سالدارىنان لوگيستيكانىڭ كۇردەلىلىگىنە كوپتەگەن ەلدەردە قۇرعاقشىلىق جانە ناتيجەسىندە الەمدىك نارىقتارداعى باعانىڭ ءوسۋى قوسىلدى. قازاقستان دا بۇدان تىس قالعان جوق.

بۇگىنگى باستى مىندەت - باعانىڭ كۇرت كوتەرىلۋىنە جول بەرمەۋ. بۇل بويىنشا مينيسترلىك ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ جۇمىس جۇرگىزۋدە. بىرىنشىدەن، ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ نەگىزگى تۇرلەرىنىڭ ناقتى جانە باعالىق قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىس جالعاسۋدا. ەگىس القاپتارىن جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تاۋارلاردى وندىرۋگە ارنالعان باسىم داقىلدار ءوندىرىسىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان.

قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ 5 ايلىق قورى قالىپتاستىرىلدى. تۇتىنۋشى ءۇشىن باعانى تومەندەتۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا ساۋدا ۇستەمەسىنىڭ مولشەرىن (تىزبەدە ولاردىڭ 19 ءتۇرى) 15-تەن 10% - عا دەيىن قىسقارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇدان باسقا، جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن تۇراقتاندىرۋ قورلارىن قارجىلاندىرۋ جانە ساۋدا جەلىلەرىن كرەديتتەۋدى 140 ملرد. تەڭگەگە دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا (بۇگىنگى كۇنى 70 ملرد تەڭگە ءبولىندى). ەكىنشىدەن، ماۋسىمارالىق كەزەڭدە ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن ەرتە يمپورتتىق جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىن فورۆاردتىق ساتىپ الۋدى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.

«مينيسترلىك پەن اكىمدىكتەر جۇمىسىنىڭ قوسىمشا بلوگى مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ بولىپ تابىلادى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان جۇرتشىلىقتى تارتۋ ارقىلى ساۋدا ۇستەمەسىن جانە سىياقىنى باقىلاۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتەمىز»، دەدى ەرجان قازانباەۆ. 

سوڭعى جاڭالىقتار

جەتى ءتۇرلى ءسوز

ادەبيەت • كەشە

انتىنا ادال ازامات

قازاقستان • كەشە

ەلوردا كۇنىنە تارتۋ

تەاتر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار