كوروناۆيرۋس • 18 قاڭتار، 2022

1142 ادام كوروناۆيرۋستان ساۋىقتى

30 رەت كورسەتىلدى

وتكەن تاۋلىكتە كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيادان ايىققان ەل تۇرعىندارىنىڭ سانى 1142 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

دەرتىنە داۋا تاپقانداردىڭ دەنى – ەلوردالىقتار. ءيا، 314 ەلوردا تۇرعىنى ىندەتتەن ايىققان. سونداي-اق قاراعاندى وبلىسىنىڭ 194، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ 102 تۇرعىنى ساۋىققان. جالپى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن ەلىمىز بويىنشا 973637 ازامات كوروناۆيرۋستان تولىق جازىلىپ شىققان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار