ايماقتار • 17 قاڭتار، 2022

قاراعاندى وبلىسىنىڭ 8 اۋدانىندا ساباق توقتاتىلدى

41 رەت كورسەتىلدى

اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قاراعاندى وبلىسىنىڭ سەگىز اۋدانى مەن قالاسىنداعى مەكتەپتەردە ساباق توقتاتىلدى. وقۋشىلارعا ارنالعان ساباقتار قاشىقتان وتكىزىلەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ءبىلىم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 17 قاڭتار كۇنى ساعات 07:30-دا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى (كوكتايعاق) 8 وڭىردە 0-11 سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمىنا ارنالعان ساباقتار قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

اتالمىش فورماتقا اباي جانە جاڭاارقا اۋداندارىنىڭ، بالقاش، قاراعاندى، قاراجال، ساران، تەمىرتاۋ، شاحتينسك قالالارىنىڭ مەكتەپ وقۋشىلارى كوشتى. اقتوعاي اۋدانىنىڭ مەكتەبىندە «ن.ءابدىروۆ اتىنداعى جببم» كمم ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمداعى 0-11 سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ساباقتار قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشەدى.

بۇقار جىراۋ اۋدانىندا وسىنداي فورماتتاعى ساباقتار اۋداننىڭ 14 مەكتەبىندە وتەدى. قارقارالى اۋدانىندا قاشىقتان وقۋعا «№1 جببم» كمم مەكتەبى اۋىستى. قارقارالى قالاسىنىڭ «اكادەميك و.جاۋتىكوۆ اتىنداعى №2 جببم» كمم جانە قارقارالى قالاسىنىڭ ءا. ەرمەكوۆ اتىنداعى مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى ساباقتى ۇيىنەن وقيدى. نۇرا اۋدانىندا «ش.ءۋاليحانوۆ اتىنداعى جببم»، «م. جۇماباەۆ اتىنداعى جببم»، ى. التىنسارين اتىنداعى مەكتەپتە ساباق قاشىقتان وتەدى.

وساكاروۆ اۋدانىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-11 سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن №1،12،9،23،26،15،28، 32،25،24،13 وم مەكتەپتەرىندەگى ساباقتار قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 8 ادام كۆي جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:35

ۇقساس جاڭالىقتار