ءبىلىم • 26 قازان، 2021

قر پرەزيدەنتىنىڭ ستيپەندياسىن قانداي جوو-لار الادى؟

356 رەت كورسەتىلدى

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 2021 جىلعا ارنالعان ستيپەندياسىن جوعارى وقۋ ورىندارى بويىنشا ءبولۋ تۋرالى» بۇيرىق جوباسىن دايىندادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ەكونوميكا جانە قارجى دەپارتامەنتى قوسا بەرىلىپ وتىرعان بولۋگە سايكەس ءتيىستى قارجى جىلىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە كوزدەلگەن قاراجات شەگىندە جوعارى وقۋ ورىندارىنا قاراجات ءبولۋدى قامتاماسىز ەتسىن»، دەلىنگەن قۇجاتتا.

قوسىمشاعا سايكەس 18 پرەزيدەنتتىك ستيپەنديا ءبولىندى:

  • «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسى» رمم - 5 شاكىرتاقى;
  • «قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتى» رمم - 9;
  • «ت.ق. جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسى» رمم - 4.

بۇيرىق جوباسى 9 قاراشاعا دەيىن «اشىق نقا» سايتىندا جاريا تالقىلاۋ ءۇشىن ورنالاستىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار