الەم • 23 قازان، 2021

رەسەيدىڭ ورسك قالاسىندا قىزدىڭ ءمايىتى سالىنعان سومكە تابىلدى

822 رەت كورسەتىلدى

رەسەي سك توراعاسى الەكساندر باسترىكين ورىنبور وبلىسىنداعى ورسك قالاسىندا قىزدى ءولتىرۋ تۋرالى قىلمىستىق ءىستى ۆەدومستۆونىڭ ورتالىق اپپاراتىنا بەرۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ سايتىندا حابارلاندى، دەپ جازادى Egemen.kz تاسس-قا سىلتەمە جاساپ.

«23 قازان كۇنى تۇستەن كەيىن ورىنبور وبلىسىنىڭ ورسك قالاسىندا زورلىق-زومبىلىقتىڭ ايقىن بەلگىلەرى بار قىزدىڭ دەنەسى تابىلدى. اتالعان فاكتى بويىنشا وڭىرلىك تەرگەۋ باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. رەسەي سك توراعاسى جان-جاقتى تەرگەۋ ماقساتىندا، ونىڭ ىشىندە وسى قىلمىسقا قاتىسى بار ادامدى تەز ارادا انىقتاۋ ماقساتىندا قىلمىستىق ءىستى دەرەۋ ۆەدومستۆونىڭ ورتالىق اپپاراتىنا بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

باسترىكين قىلمىسكەردى مۇمكىندىگىنشە قىسقا مەرزىمدە انىقتاۋدى تالاپ ەتتى.

جەرگىلىكتى باق-تىڭ حابارلاۋىنشا، ورسك قالاسىندا تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا ايەلدىڭ دەنەسى تابىلدى. قىزدىڭ ءمايىتى ءبىر تاۋلىك بويى تەرەزە استىندا جاتقان چەموداننىڭ ىشىندە بولعان دەپ بولجانۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار