مەديتسينا • 23 قازان، 2021

ءدارى-دارمەكتىڭ 50 پايىزى قازاقستاندا جاسالادى

141 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى قايرات كەلىمبەتوۆ Egemen Qazaqstan گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ جازادى Egemen.kz.

قايرات كەلىمبەتوۆ سۇحبات بارىسىندا حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاسىن ارتتىرۋ قاجەت ەكەندىگىنە توقتالدى.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەك دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ جۇمىسى ەمەس. سونىمەن قاتار مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ، اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ، ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ دە جۇمىسى.

«ناقتىراق ايتقاندا، كوپفۋنكتسيونالدى زاماناۋي جاڭا ساۋىقتىرۋ ورتالىقتارى سالىنادى. بۇل ءبىز ۇيرەنىپ قالعانداي اۋرۋحانالار مەن ەمحانالار ەمەس. جاڭا زامانعا ساي كەشەن بولادى. سونىمەن قاتار اۋىلداردا 137 فەلدشەرلىك-وكۋشەرلىك پۋنكت سالىنىپ، بارلىق مەديتسينالىق ۇيىمدار جاڭارتىلادى. ءدارى-دارمەكتىڭ 50%-ى قازاقستاندا جاسالعان ءونىم بولادى. 120-دان استام سپورتتىق سەكتسيالار اشىلادى. مۇنىڭ ءبارى ءار سالا بويىنشا جاسالاتىن جۇمىس بولعانىمەن، اينالىپ كەلگەندە حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاسىن 75-كە دەيىن جەتكىزۋدى ماقسات ەتەدى»، دەدى سپيكەر.

سوڭعى جاڭالىقتار

ءمىنسىز – كىم؟

رۋحانيات • كەشە

سەمەيدەگى سەرپىلىس

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار