قازاقستان • 20 قازان، 2021

قازاقستاننىڭ التى وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى

1298 رەت كورسەتىلدى

21 قازاندا قازاقستاننىڭ التى وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «قازگيدرومەت» رمك-عا سىلتەمە جاساپ.

كۇندىز سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا كوكتايعاق، بۇرقاسىن تۇرادى. وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان جەل، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، كۇندىز باسىم بولىگىندە 15-20 م/س، پەتروپاۆلدا كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان 15-20 م/س جەل تۇرادى.

كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندە قاتتى جاڭبىر جاۋادى. وڭتۇستىك-باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا اۋىساتىن جەل تۇندە تاۋلى اۋدانداردا 15-20 م/س، كۇندىز 15-20، تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 23 م/س جەتەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا اۋىساتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15-20 م/س، تۇركىستان وبلىسىندا كۇندىز وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، سولتۇستىك-باتىسقا اۋىساتىن جەل ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.

تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا شاڭدى داۋىلمەن سولتۇستىك-باتىستان، باتىستان 15-20 م/س جەل تۇرادى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز باتىستا، وڭتۇستىكتە، وبلىس ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.

كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى، تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەل وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار