قوعام • 19 قازان، 2021

حالىقتىڭ تابىسى وسكەن

136 رەت كورسەتىلدى

تسيفرلار ساپ تۇزەگەن سويلەمدەردەن قورقۋ كەرەك. سەبەبى وندا شىندىقتىڭ ۇلەسى كەمشىن بولماق. اسىرەسە، قازاقستاندا. دەسە دە قوعام تەمپەراتۋراسىن ولشەپ وتىراتىن پورتالدار ۇسىنعان كەيبىر سانايعاقتاردى ەسكەرمەي قالۋعا تاعى بولمايدى. مۇنىڭ ءبىر جاقسىسى – كەيىن وي قورىتۋعا، ارتىق پەن كەمدى سارالاپ، تارازىلاۋعا تاپتىرماس ولجا. 

جاقىندا Ranking مونيتورينگ پورتالى قىزىق دەرەكتى جاريا ەتتى. وندا قارىز بەن نەسيەنىڭ قازاقستاندىقتار ءۇشىن قورقىنىشتى ەمەس ەكەنى ايتىلىپ، 10 تۇرعىننىڭ 9-ى ەشقاشان تولەم پروبلەماسىنا تاپ بولعان ەمەس دەيدى. ءدال بۇلاي ءومىر ءسۇرىپ جاتپاعانىمىزدى ءىشىمىز سەزسە دە، ءارى قاراي وقي تۇسەلىك.

پاندەمياعا قاراماستان ەل تۇرعىندارىنىڭ قارجىلىق تابىسى تومەندەگەن جوق دەپ جازادى Ranking. ەكىنشى توقساندا جان باسىنا شاققانداعى تابىس كورسەتكىشى 205،5 مىڭ تەڭگە بولعان. ءبىر جىلدا – 12،6 پا­يىز ءوسىم. اتالعان كەزەڭدە جىل­دىق ينفلياتسيانىڭ 7،5 پايىز دەڭگەيىندە بولعانىن ەسكەرسەك، اتالعان سوما ەل تۇرعىندارى تولەم قابىلەتىنىڭ ارتقانىن اڭ­عارتادى. ال تابىستىڭ تۇتى­نۋعا كەتكەن بولىگى جان باسىنا شاققاندا 202 مىڭ تەڭگەنى قۇرا­عان. بۇل بويىنشا 17،9 پايىز ءوسىم بار.

«وسىلايشا، بيىل تابىس تا، ونىڭ ءىزىن الا قارجىلىق مۇمكىندىكتەر دە، تۇتىنۋشىلىق تابەت تە ارتتى. بۇعان قاتاڭ كا­ران­­تين شەكتەۋلەرى كەزىندەگى كە­يىن­گە قالدىرىلعان سۇرانىس تا ءوز اسەرىن تيگىزدى»، دەلىنەدى زەرتتەۋدە.

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى­نىڭ زەرتتەۋىنشە، ۇزاققا سو­زىل­عان «كوروناداعدارىسقا» قاراماستان ەل تۇرعىندارى وز­دەرىنىڭ قارجىلىق جاعدايىنا ريزا. 56،3 پايىز تۇرعىن ءىشىنارا قاناعاتتانسا، 0،6 پايىز رەسپوندەنت ءوز قارجىلىق جاعدايىنا رازى ەمەستىگىن ايتقان، تاعى 2،9 پايىزى جاۋاپ بەرۋگە قينالعان. 60،5 پايىز قازاقستاندىق بيىل ءال-اۋقاتىنىڭ وزگەرىسسىز قال­عانىن ايتسا، 33 پايىزى «جاع­دايىم جاقساردى» دەپ جاۋاپ بەرگەن، 6،5 پايىز قاتىسۋشى الەۋ­مەتتىك احۋالىنىڭ تومەن­دەگەنىن جەتكىزگەن.

«تۇرعىندار تابىسىنىڭ 93 پايىزىن – 183،2 مىڭ تەڭگەسىن تۇتىنۋشىلىق شىعىندارعا جۇمساعان. ونىڭ 105،6 مىڭى ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا، 45،2 مىڭى ازىق-ت ۇلىك ەمەس تاۋار­لارعا جانە 32،4 مىڭى اقىلى قىز­مەتتەرگە كەتكەن. ەڭ از شى­عىن نەسيە مەن قارىزداردى وتەۋ سەگمەنتىندە بايقالعان – 10،2 مىڭ تەڭگە. بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 14،5 پايىزعا ءوسۋ بار. بۇل – ەڭ از ءوسىم. ويتكەنى سالىق جانە وزگە دە تولەمدەر ءبىر جىلدا 47،5 پايىزعا، ال ماتەريالدىق كومەك جانە اليمەنت 25،3 پايىزعا كوبەيگەن. جالپى العاندا، قارىزدار مەن نە­سيە­لەر قازاقستاندىقتارعا اي­تار­لىقتاي قىسىم جاساپ وتىر­عان جوق. ساۋالداماعا قاتى­سۋ­شىلاردىڭ ۇشتەن ەكىسى (62،8 پا­يىز) سوڭعى ون ەكى ايدا نەسيە تولەۋ قيىندىعىنا ۇشى­را­­ماعان. 26،9 پايىز ادام ءۇشىن نە­سيە ماسەلەسى وزەكتى بولماسا، 6،9 پايىزى نەسيە تولەي الماي قالۋ جاعدايىمەن ءبىر مارتە عانا بەتپە-بەت كەلگەن» دەپ جازادى Ranking.

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىنعان دەرەكتى ۇلتتىق بانك تە راستايدى. ازاماتتاردىڭ زايم­دار قۇرىلىمىن قاراستىرۋ كەزىندە ونداعى تۇتىنۋشىلىق نەسيە ۇلەسى 58،9 پايىز بولعان. ال قۇرىلىس نەمەسە باسپانالى بولۋ ءۇشىن الىنعان يپوتەكالىق زايمدار ۇلەسى – 31،8 پايىز، وزگە دە بولشەك نەسيەلەر ۇلەسى 9،4 پايىزدى قۇرايدى.

بولشەك نەسيەلەۋدىڭ ءوسۋى پورتفەل ساپاسى بارلىق باعىت بويىنشا جاقسارا تۇسكەن. قىر­كۇيەك ايىندا جەكە تۇلعالارعا بەرىل­گەن زايمداردىڭ جالپى كو­لەمىندە كەشىكتىرىلگەن تولەمدەر 3،3 پايىزدى عانا قۇراعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار