ايماقتار • 13 قازان، 2021

ەلوردادا قوستانايلىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ جارمەڭكەسى وتەدى

58 رەت كورسەتىلدى

16-17 قازاندا نۇر-سۇلتاندا «حان شاتىر» ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىعىنىڭ جانىندا قوستاناي وبلىسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىنىڭ قاتىسۋىمەن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

ەكى كۇن ىشىندە ەلوردادا وبلىستىڭ 14 اۋدانى مەن 3 قالاسىنان 50-دەن استام كاسىپورىن ءوز ونىمدەرىن ساتادى. ونىڭ ىشىندە: التىنسارين، اۋليەكول، دەنيسوۆ، جىتىقارا، قارابالىق، قاراسۋ، قامىستى، قوستاناي، مەڭدىقارا، ناۋرىزىم، سارىكول، تاران، فەدوروۆ، ۇزىنكول اۋداندارى جانە ارقالىق، رۋدنىي، قوستاناي قالالارى.

وبلىس كاسىپورىندارى 270 توننا كولەمىندە 100-دەن استام ءونىم تۇرلەرىن: 50 توننا ەت، 31 توننا ءسۇت ونىمدەرى، 20 توننا شۇجىق ونىمدەرى مەن جارتىلاي فابريكاتتار، 27 توننا جارما مەن ماكارون ونىمدەرى، 60 توننا كارتوپ پەن كوكونىس، 20 توننا ۇن ونىمدەرىن ساتىلىمعا شىعارادى. 

سونداي-اق ساتىلاتىن ونىمدەردىڭ اسسورتيمەنتىنە نان-توقاش، كونديتەرلىك ونىمدەر، بال جانە باسقالار كىرەدى.

جارمەڭكەدە «ميلح» جشس، «دەپ» جشس، «ليدەر-2010» جشس، «بايان سۇلۋ» اق، «تەررا» شق، «پرومبازا 7» جشس، «تورعاي ەت» جشس جانە ت.ب. برەندتەرى رەسپۋبليكا بويىنشا جانە ودان تىس جەرلەردە تانىمال ءسۇت جانە ەت كاسىپورىندارى ۇسىنىلاتىن بولادى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، باعالار ءداستۇرلى تۇردە نارىقتىق باعادان 10-15%-عا تومەن بولادى. جارمەڭكە نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى ۇسىنعان سانيتارلىق نورمالاردى ساقتاي وتىرىپ وتكىزىلەتىن بولادى.

ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل ەلوردادا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا كوكونىستەر مەن جەمىستەردىڭ ءپىسۋ مەرزىمىن ەسكەرە وتىرىپ، 14 جارمەڭكە وتكىزۋ جوسپارلانعان. اۋىل شارۋاشىلىعى وڭىرلىك جارمەڭكەلەرىنىڭ ماۋسىمى نۇر-سۇلتاندا 31 قازانعا دەيىن جالعاسادى.

21 تامىزدان باستاپ ەلورداداعى جارمەڭكەلەردە تۇركىستان، باتىس قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قىزىلوردا، الماتى، اتىراۋ، جامبىل، اقتوبە، قاراعاندى، پاۆلودار جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ اۋىلشارۋاشىلىق تاۋار وندىرۋشىلەرى ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • بۇگىن، 23:12

قۇمعا سىڭگەن سۋداي سۋبسيديا

قوعام • بۇگىن، 22:49

كۇلكىنى ازايتساق قايتەدى؟

قوعام • بۇگىن، 22:46

اكە اماناتتاعان ادىلدىك

قوعام • بۇگىن، 22:41

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • بۇگىن، 22:39

قىلقالام ۇشىنداعى قۇدىرەت

ونەر • بۇگىن، 22:35

اقتاۋدا شارشى الاڭعا كىمدەر شىعادى؟

كاسىپقوي بوكس • بۇگىن، 14:52

اتىراۋدا ەپيدجاعداي ءالى دە كۇردەلى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 13:50

تۇركىستاندا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى

ايماقتار • بۇگىن، 12:50

ۇقساس جاڭالىقتار