الەم • 24 قىركۇيەك، 2021

پەرمدە قاندى قىرعىن سالعان جىگىت ەسىن جيدى

26 رەت كورسەتىلدى

Mash Telegram ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، پەرمدە اتىس ۇيىمداستىرعان جىگىت ەسىن جيعان، سونداي-اق امنەزياعا ۇشىراعان، دەپ جازادى Egemen.kz.

بىرنەشە كۇن بۇرىن جاراقات سالدارىنان اياعى كەسىلگەن تيمۋر بەكمانسۇروۆتىڭ جاعدايىن دارىگەرلەر اۋىر دەپ باعالاعان. 

«قازىر ونىڭ بەتى بەرى قاراعانمەن، ەسكە ءتۇسىرۋ قابىلەتى ناشارلاعان. تيمۋر بەكمانسۇروۆ امنەزياعا ۇشىراپ، پەرمدەگى جوو-دا اتىس، قايعىلى جاعداي ەسىندە جوعىن ايتتى»، دەلىنگەن Mash Telegram ارناسىنىڭ حابارلاماسىندا.

ەسكە سالايىق، 20 قىركۇيەكتە ستۋدەنت پەرمدەگى جوعارى وقۋ ورنىنا كىرىپ، ادامدارعا وق جاۋدىرعان. ونىڭ شابۋىلىنان التى ادام قازا تاپتى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار