29 قاڭتار، 2014

ەلباسى قابىلدادى

135 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسى نۇرتاي ابىقاەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلادى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

 

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسى نۇرتاي ابىقاەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلادى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ن.ابىقاەۆ قازاقستان پرە­زي­دەنتىنە ۆەدومستۆونىڭ قازىرگى قىز­مەتى جانە باسىمدىعى بار الداعى مىندەتتەرى تۋرالى باياندادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا ازاماتتار مەن قوعامنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى نەگىزگى باعىتتار، سونداي-اق، حالىقارالىق تەرروريزم مەن ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل شارالارى تالقىلاندى.

كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا مەملەكەت باسشىسى بىرقاتار ناق­تى تاپسىرمالار بەردى.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاگانيني

ونەر • كەشە

وتىز جىلدىققا وي قورىتقان

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار