كوروناۆيرۋس • 08 قىركۇيەك، 2021

كوروناۆيرۋس پەن پنەۆمونيادان ءبىر تاۋلىكتە 82 ادام كوز جۇمدى

12 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا 6 قىركۇيەك كۇنى كوروناۆيرۋس پەن پنەۆمونيادان 82 ادام قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ونىڭ 72-ءسى كۆي ينفەكتسياسىنان، 10-ى پنەۆمونيادان كوز جۇمدى.

8 قىركۇيەكتەگى مالىمەت بويىنشا، 87 015 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان (–79 248 + جانە 7 767 كۆي-) ەمدەلۋدە، ولاردىڭ ىشىندە 18 333 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، 68 682 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا.

كۆي+، كۆي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا:

  • 1 377 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر،
  • 378 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر،
  • 197 ناۋقاس ءوجج اپپاراتىندا جاتىر.

1

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار