ەكونوميكا • 27 تامىز، 2021

قارىزىن ازايتقان بانكتەر

40 رەت كورسەتىلدى

قازىر بانك بىتكەن ساپالى نەسيە پورتفەلىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن بارىن سالىپ جۇمىس ىستەۋدە. سوڭعى ءبىر ايدا تولەنبەي تۇرعانىنا 90 كۇننەن اسقان نەسيە كولەمى (NPL 90+) 400،4 ملرد تەڭگەگە قىسقارعان.

سەكتوردا ءوز جاعدايىن بارىنشا جاقسارتقان قار­جى ينستيتۋتى رەتىندە Jusan Bank-تى ايتۋعا بو­لادى. بانك ءبىر اي ىشىندە NPL 90+ كولەمىن 361،4 ملرد تەڭگەگە ازايتىپ تاستاعان. قازىرگى كولەمى – 76،2 ملرد تەڭگە.

«بانك قارىز پورتفەلىنىڭ ساپاسىن قوسا العاندا ءوسىم كورسەتكىشتەرى بويىنشا جۇيەلى ساياسات جۇرگىزۋدە جانە «تسەسنابانكتەن» قالعان زا­لال­دى «مۇرادان» بىرتىندەپ ارىلىپ جاتىر. ءبىرىنشى جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا بانك­تىڭ زيان­دى زاەمدارىنىڭ دەڭگەيى 17،28 پايىزدى قۇرادى. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن 2،5 ەسە تومەن» دەپ جازادى Finprom اگەنتتىگى.

90 كۇننەن اسقان قارىزداردى قىسقارتۋ بو­يىنشا ۇزدىك ۇشتىككە ForteBank (-5،1 ملرد تەڭگە) جانە Halyk Bank (-3،9 ملرد تەڭگە) كىرگەن. بۇل ەكەۋى دە زياندى زاەمداردان ارىلۋ ءۇشىن از ەڭبەكتەنگەن جوق. Forte 2015 جىلى وزىنە قو­ساق­تاپ العان «اليانس بانك» پەن «تەمiر بانك» مۇ­را­لارىن تازالاسا، Halyk 2018 جىلى ءوزى جۇتىپ العان «قازكوم» قارىزدارىن جابۋعا ءبىراز ۋاقىت جۇم­سادى.

ءبىرىنشى ورىندا تۇرعان Jusan Bank-تىڭ دا بيىل «اتفبانك»-پەن ءدام-تۇزى جاراسقانىن بىلەمىز. بيىل 6 قىركۇيەكتە رەسمي تۇردە قوسىلادى. وسىلايشا جاڭا بانك وتاندىق نەسيە نارىعىنىڭ 6 پا­يىزىن، بۇكىل بانك سەكتورى جيىنتىق اكت­يۆ­تە­رى­نىڭ 8 پايىزدان استامىن ەنشىلەيدى. ال اتف-تىڭ NPL 90+ قارىزدارى اسا كوپ ەمەس: نەبارى 5،7 پايىز دەڭگەيىندە عانا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار