كوروناۆيرۋس • 17 تامىز، 2021

الماتىدا ءبىر ايلىق نارەستە كوروناۆيرۋستان شەتىنەپ كەتتى

111 رەت كورسەتىلدى

الماتىدا ءبىر ايلىق نارەستە كوروناۆيرۋستان قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ناريمان تابىنباەۆ ونلاين-بريفينگتە ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«وكىنىشكە قاراي، بالالار اراسىندا كوروناۆيرۋستان ءولىم-ءجىتىم دەرەگى كوبەيىپ بارادى.

بۇگىندە اۋرۋحانادا 195 ناۋقاس بالا جاتىر. ال، ۇيدە - 2540 بالا. ەكى-ءۇش اي بۇرىن، « ۇلىبريتانيالىق» شتامم بولعان كەزدە، بۇل كوكتەمدە بولاتىن، اۋرۋحانالاردا 30-40 بالادان اسپايتىن. ەڭ كوپ جاعداي ءبىر اپتا بۇرىن بولدى - 245 بالا.

وكىنىشكە قاراي، ءبىر ءولىم جاعدايى راستالدى. «دەلتا» شتامىنان ءبىر ايلىق نارەستە قايتىس بولدى. بۇل ءبىر اي بۇرىن بولدى. بۇل شتامم وتە قاۋىپتى. بالالارىمىزعا قاۋىپ ءتونىپ تۇر»، دەدى ناريمان تابىنباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار