كوروناۆيرۋس • 04 تامىز، 2021

15 تامىزعا دەيىن قانداي ۇيىمدار ۆاكتسينا الۋعا مىندەتتى؟

455 رەت كورسەتىلدى

قر باس سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ قاۋلىسىنا ساي، بىرقاتار مەكەمە قىزمەتكەرلەرى 15 تامىزعا دەيىن كۆي ۆاكتسيناسىنىڭ ءبىرىنشى كومپونەنتىن، 1 قىركۇيەككە دەيىن ەكىنشى كومپونەنتىن الۋى كەرەك، دەپ جازادى Egemen.kz.

ۆاكتسينا الۋعا مىندەتتەلگەن ۇيىمدار اراسىندا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمدار، ءوندىرىس، قۇرىلىس نىساندارى، كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا، مادەنيەت جانە دەمالىس، جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن ۇيىمدار، قوعامدىق تاماقتانۋ نىساندارى، ساناتوري-كۋرورتتىق جانە ساۋىقتىرۋ ورىندارى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، بوس ۋاقىتتى وتكىزۋ جانە ت.ب. مەكەمەلەر بار.

بۇل رەتتە سوڭعى 3 اي ىشىندە تۇراقتى مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەرى بار جانە COVID-19-بەن اۋىرىپ جازىلعاندار ەكپەدەن بوساتىلادى.

ال ۆاكتسينا الماعان نەمەسە جەتى كۇن سايىن پتر-تەست تاپسىرماعان قىزمەتكەردى جۇمىسقا جىبەرگەن ۇيىمعا ايىپپۇل سالۋ قاراستىرىلعان. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار