ايماقتار • 28 شىلدە، 2021

قوستاناي وبلىسىندا شەكتەۋ قايتا كۇشەيەدى

34 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسىنىڭ  اكىمى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ ىندەتتىڭ الدىن الۋ جونىندەگى جەدەل شتابتىڭ كەزەكتى وتىرىسىن وتكىزدى. جيىن بارىسىندا تامىز ايىنىڭ بىرىنەن باستاپ بۇرىن الىنىپ تاستالعان شەكتەۋلەردىڭ ءبىرازىن ەكى اپتا مەرزىمگە قايتا ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وڭىردە «Ashyq» جوباسىنا قاتىسىپ جاتقانىنا قاراماستان، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى ادام كوپ جينالاتىن بىرقاتار نىسانداردىڭ جۇمىسىنا شەكتەۋ قويىلاتىن بولدى. ء بىرىنشى تامىزدان وڭىردەگى مادەني نىساندار، تەاترلار مەن كينوتەاترلاردىڭ جۇمىسى توقتايدى. ال قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى جۇمىس كۇندەرى ساعات 20:00-گە دەيىن عانا جۇمىس ىستەيدى.
سونداي-اق، كولەمى 2000 شارشى مەتردەن اساتىن ازىق-ت ۇلىكتەن باسقا تاۋارلار ساتاتىن ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ، اشىق جانە جابىق بازارلاردىڭ،  ساۋنا، سپا-ورتالىقتار مەن باسسەيندەردىڭ، تەرموپاركتىڭ جانە  جابىق سپورت نىساندارىنىڭ جۇمىسى شەكتەلەدى.

 - قۇرمەتتى وبلىس تۇرعىندارى، وزدەرىڭىزدى كۇتىپ، جاقىندارىڭىزدىڭ دەنساۋلىعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋلارىڭىزدى، ىندەتكە قارسى ءىس-شارالاردىڭ تالاپ-ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا جانە COVID-19-عا قارسى ۋاقتىلى ۆاكتسيناتسيادان وتۋگە كەڭەس بەرەمىن، - دەدى ارحيمەد مۇحامبەتوۆ.

شتاب وتىرىسىندا وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ر. ايتباەۆتىڭ، ارقالىق جانە رۋدنىي قالاسى مەن جىتىقارا اۋدانى اكىمدەرىنىڭ ەسەبى تىڭدالدى.
سونداي-اق، مونيتورينگتىك توپتاردىڭ جۇمىسى تالقىلاندى. مونيتورينگتىك توپ وكىلدەرىنىڭ سوزىنشە، 1 ماۋسىم مەن 25 شىلدە ارالىعىندا وڭىردە 4 724 رەيدتىك ءىس-شارا وتكىزىلىپ، كارانتين تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 190 دەرەگى انىقتالعان.

وڭىردەگى ەپيدەميالىق احۋال جاقسارعان جاعدايدا تامىزدىڭ ون تورتىنە قاراي شەكتەۋ شارالارىن قايتا جەڭىلدەتۋ تۋرالى ماسەلە قارالاتىن بولادى.

 

قوستاناي وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇكىمەت شيكى مۇناي باعاسىن بەكىتتى

ەكونوميكا • بۇگىن، 22:48

ۇقساس جاڭالىقتار