قازاقستان • 15 شىلدە، 2021

ءبىر تاۋلىكتە 47 ناۋقاس كوروناۆيرۋستان كوز جۇمدى

20 رەت كورسەتىلدى

13 شىلدە كۇنى قازاقستان اۋماعىندا 47 ادام - كوروناۆيرۋستان، تاعى 10 ادام - پنەۆمونيادان كوز جۇمعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كوروناۆيرۋستان قايتقانداردىڭ ىشىندە ەڭ كوبى نۇر-سۇلتان قالاسىندا تىركەلىپ وتىر - 11 ناۋقاس.

قاراعاندى وبلىسىندا - 10، قىزىلوردا جانە اتىراۋ وبلىستارىندا - 4 ادامنان، شىمكەنت قالاسىندا - 7، باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 5، شىعىس قازاقستان وبلىسى مەن الماتى قالاسىندا - ەكى ادامنان، ماڭعىستاۋ جانە پاۆلودار وبىلستارىندا - ءبىر ادامنان دۇنيەدەن وزعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 187 ادام ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:40

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار