قازاقستان • 14 ماۋسىم، 2021

قازاقستاننىڭ ۆاكتسينا پاسپورتى قاي ەلدەرگە جارامدى؟

285 رەت كورسەتىلدى

قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ۆاكتسينا پاسپورتى ءۇش ەلگە تۋريست رەتىندە كىرۋگە جارامدى. بۇل تۋرالى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتىنىڭ توراعاسى داستان رىسپەكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«جالپى قازىر كوپتەگەن ەلدەر پتر-تەستپەن قاتار ۆاكتسيناتسيا پاسپورتىمەن دە تۋريستەردى قابىلدايدى. ءبىزدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازىرگى كەزدە باسقا ەلدەردىڭ ۇكىمەتىمەن ءتيىستى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. مىسالى، بۇگىندە موڭعوليا، تايلاند جانە ماجارستان تۋريستەردى ءبىزدىڭ ۆاكتسيناتسيا پاسپورتىمەن كىرگىزە بەرەدى. وسىنداي ەلدەردىڭ سانىن كوبەيتۋ ءۇشىن جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر»، دەيدى داستان رىسپەكوۆ.

سونداي-اق ول مالديۆ ارالدارىنىڭ بيلىگىمەن دە قازاقستاندىق ۆاكتسينا پاسپورتى بار تۋريستەردى قابىلداۋ بويىنشا كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتقانىن جەتكىزدى.

«قازىر مالديۆ ارالدارىنا بارۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا مىندەتتى تۇردە پتر-تەست قاجەت. مالديۆ ارالدارىنىڭ ۇكىمەتىمەن ءبىزدىڭ ۆاكتسينا پاسپورتىن قابىلداۋ بويىنشا ماسەلەلەر شەشىلىپ جاتىر. شەشىلگەننەن كەيىن پتر-تەستسىز-اق، ۆاكتسينا پاسپورتىمەن كىرۋگە مۇمكىندىك بولادى»، دەدى كوميتەت باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار