ەلوردا • 18 مامىر، 2021

ەلوردادا سوڭعى ءۇش جىلدا 31 ادام سۋعا كەتكەن

14 رەت كورسەتىلدى

سوڭعى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە ەلوردادا 31 ادام سۋعا كەتىپ، قايتىس بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«2020 جىلى شومىلۋ ماۋسىمىندا نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى سۋ ايدىندارىندا 5 ادام قايتىس بولدى. سوڭعى ءۇش جىلدىڭ ستاتيستيكاسىنا سۇيەنسەك، 31 ادام سۋعا كەتكەن، ونىڭ 10-ى بالا. وسى كەزەڭدە قۇتقارۋشىلار قالانىڭ سۋ ايدىندارىندا 41 ادامدى، ونىڭ ىشىندە 9 بالانى قۇتقاردى. جۇرگىزىلگەن تالداۋ بويىنشا، سۋعا كەتۋدىڭ باستى سەبەبى – قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاماۋ بولىپ وتىر»، دەيدى نۇر-سۇلتان قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەسەن بايىروۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا جىل سايىن رۇقسات ەتىلمەگەن شومىلۋ ورىندارىنىڭ سانى ۇلعايۋدا.

«2018 جىلى سۋعا شومىلۋعا تىيىم سالىنعان 12 ورىن بولسا، 2019 جىلى 18 ورىن، 2020 جىلى 20 ورىنعا جەتىپ وتىر. مامىر ايىنان باستاپ قالا اۋماعىندا قالا اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ 60 تىيىم سالۋ بەلگىسى جانە 60 اقپاراتتىق ستەند ورناتىلدى. دەمالىس ايماقتارى مەن قالالىق جاعاجايلاردىڭ يەلەرىنە اقپاراتتىق حاتتار تاپسىرىلدى. ەسىل وزەنىنە سۋعا شومىلۋعا تىيىم سالىناتىن 90 بەلگى، 30 اقپاراتتىق ستەند ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى تۋرالى الدىن الۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. سۋدا شومىلۋ ماۋسىمى جىل سايىن 1 ماۋسىمنان باستالادى. ازاماتتار ارنايى جابدىقتالعان ورىنداردا، جاعاجايلاردا، باسسەيندەردە جانە قۇتقارۋشىلارى بار ۋچاسكەلەردە شومىلۋى كەرەك»، دەيدى بايىروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار