ايماقتار • 06 مامىر، 2021

اتىراۋدا ەكى سوعىس ارداگەرىنە 1 ميلليون تەڭگەدەن بەرىلدى

420 رەت كورسەتىلدى

وبلىستىق ارداگەرلەر كەڭەسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى سەرىك مۇحامبەتوۆتىڭ مالىمەتىنشە، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاتىسقان ەكى مايدانگەر قالعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قوس ارداگەردىڭ ءبىرى – بيىل عاسىر بيىگىن باعىندىرعان ايدىن ايباروۆ، ەكىنشى مايدانگەر زاكاريا سۇلتانوۆتىڭ جاسى – 96-دا. سونداي-اق، سوعىس جىلدارىندا كونتسلاگەر تۇتقىنىندا بولعان ءبىر ادام بار. ال، تىلدا ەڭبەك ەتكەندەردىڭ سانى – 1919 ادام.   

«جەڭىس كۇنى قارساڭىندا اتىراۋ قالاسىندا تۇراتىن ەكى مايدانگەرگە 1 000 000 تەڭگەدەن قارجىلاي كومەك بەرىلدى. سونىمەن قاتار، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە فاشيستەر مەن ولاردىڭ وداقتاستارى قۇرعان كونتسلاگەر تۇتقىنى ساناتىنا جاتاتىن ءبىر ادامعا 1 000 000 تەڭگەنىڭ قولداۋى كورسەتىلدى. ال، جەڭىسكە ۇلەس قوسقان تىل ەڭبەككەرى ساناتىنداعى 45 ادام 100 000 تەڭگەدەن بىرجولعى اقشالاي كومەك الدى. سوعىس جىلدارىندا جۇمىس ىستەپ،  الايدا، ناگرادتالماعان  تىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ تاعى ءبىر توبىنا – 1874 ادامعا 30 000  تەڭگەدەن قارجىلاي كومەك بەرىلىپ وتىر» دەپ ءمالىم ەتتى وبلىستىق جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنان.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار