ايماقتار • 15 ءساۋىر، 2021

قاراسۋ اۋدانىندا 39 ءۇيدى سۋ باستى

74 رەت كورسەتىلدى

13 ساۋىردە قاردىڭ قارقىندى ەرۋىنەن تيۋنتيۋگۋر وزەنى ارناسىنان اسىپ، قاراسۋ اۋدانىنىڭ قارامىرزا اۋىلىندا 39 تۇرعىن ءۇيدى سۋ باستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz قوستاناي وبلىسى تجد ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 13 ساۋىردە قاردىڭ قارقىندى ەرۋى سالدارىنان تيۋنتيۋگۋر وزەنى ارناسىنان اسقان.

«قاراسۋ اۋدانىنىڭ قارامىرزا اۋىلىندا 39 تۇرعىن ءۇيدى سۋ باستى، ونداعى سۋ دەڭگەيى 30 سم-گە دەيىن كوتەرىلدى. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىمەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار بىرىگىپ، زارداپ شەككەن حالىقتى ەۆاكۋاتسيالاۋ ۇيىمداستىرىلدى. سۋ باسقان جەردەن ەۆاكۋاتسيالىق پۋنكتتەرگە 69 ادام ەۆاكۋاتسيالانىپ، نەگىزگى بولىگى تۋىستارىنا ورنالاستىرىلدى. 334 باس ءىرى قارا مەن ۇساق مال قاۋىپسىز جەرگە شىعارىلدى. قازا بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق»، دەلىنگەن حابارلامادا.

تاۋلىك بويى تجد، جاو كۇشتەرى تۇرعىن ۇيلەردەن ەرىگەن قار سۋىن سورۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. سۋ باسقان 39 ءۇيدىڭ ىشىنەن سۋ تولىعىمەن تارتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق تۇرعىندار ۇيلەرىنە ورالعان. قارامىرزا اۋىلىنىڭ اۋماعىندا سۋ باسقان ۇيلەر جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

دوللار تاعى دا ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار