ەكولوگيا • 08 ءساۋىر، 2021

بالىق اۋلاۋدىڭ دا ءتارتىبى بار

77 رەت كورسەتىلدى

ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ، ءوسىمىن مولايتۋ جانە پايدالانۋ تۋرالى» زاڭ مەن ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋار­لار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ 2015 جىلعى بۇيرىعىنا سايكەس قازاقستاندا بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋى جانە كوبەيۋى كەزەڭىندە بالىق اۋلاۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلەتىنىن حابارلادى.

«بۇل شارالار  وتە ماڭىزدى. ويتكەنى كەيبىر بالىق تۇرلەرىنىڭ پوپۋلياتسياسى ەداۋىر ازايىپ نەمەسە مۇلدەم جويىلىپ كەتۋى مۇمكىن. مۇندايعا جول بەرمەۋ ءۇشىن سۋ باسسەيندەرىندە بالىق اۋلاۋ زيان تيگىزەتىن ناقتى كۇندەر انىقتالادى.

مىسالى، ارال-سىرداريا باسسەينى بويىنشا شاردارا سۋ قويماسى سۋ ايلاعىنان 1 ءسا­ۋىر مەن 20 مامىر ارالى­عىن­دا، تۇركىستان وبلىسى اۋما­عىن­داعى سۋ ايدىندارىندا جانە شاردارا سۋ قويماسىنان قى­زىل­وردا وبلىسىنىڭ اكىمشىلىك شە­كاراسىنا دەيىنگى سىرداريا وزەنىندە 15 ءساۋىر مەن 31 ما­مىر­دى قوسا العانداعى ارا­لىقتا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سا­لىندى. بالقاش-الاكول باس­سەينى بويىنشا 15 ءساۋىر مەن 1 ماۋسىم ارالىعىندا، قاپ­شاعاي سۋ قويماسىندا جانە وعان قۇياتىن بارلىق وزەن مەن اعىن سۋدا 5 ءساۋىر مەن 20 مامىر ارالىعىندا بالىق اۋلاۋعا شەكتەۋ قويىلادى»، دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.

ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ەرتىس باسسەينى، قارا­قاستان باستاپ ءبىرىنشى باتين شوقىسىنا دەيىن بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ كول-وزەن بو­لىگىندە 16 ءساۋىر مەن 30 مامىر ارالىعىندا، بۇقتىرما سۋ قوي­ماسىنىڭ تەرەڭ سۋ بولىگىندە ءبىرىنشى باتين شوقىسىنىڭ باسىنان باستاپ، بۇقتىرما گەس-نە دەيىن 1 مامىر مەن 15 ماۋ­سىم ارالىعىندا بالىق اۋلاۋ­عا تىيىم سالىندى. ەسىل باسسەينىنىڭ سۋ ايدىندارىندا شورتان، اققايران جانە كوك­سەر­كە اۋلاۋعا (اۋلاۋعا، جي­ناۋعا، دا­­يىن­داۋعا) 15 ساۋىر­دەن 15 ما­­مىر­عا دەيىن، سازان (تۇقى) 20 م­ا­مىردان 20 ماۋسىمعا دە­يىن، گاممارۋس 1 تامىزدان 14 قىر­­­كۇيەككە دەيىن جانە باس­قا با­لىق تۇرلەرىن اۋلاۋعا شەكتەۋ قويىلىپ وتىر.

سونداي-اق نۇرا-سارىسۋ باسسەينىندە 20 ساۋىردەن 20 ما­مىرعا دەيىن كوكسەركە، 1 ما­مىردان 30 ماۋسىمعا دەيىن سا­زان (تۇقى) اۋلاۋعا تىيىم سا­لىندى. توبىل-تورعاي باس­سەينىنىڭ اۋماعىندا، اتاپ ايت­قاندا قوستاناي وبلىسىنىڭ ارقالىق قالاسى، امانگەلدى، جانگەلدين اۋداندارىنىڭ سۋ ايدىندارىندا 20 ناۋرىزدان باستاپ 20 ساۋىرگە دەيىن شورتان، سازان (تۇقى)، تابان، لاي، كوكسەركە اۋلاۋعا 20 ساۋىردەن باستاپ 30 مامىرعا دەيىن تىيى­م سالىنادى.

جايىق-كاسپي باسسەينى مەن قيعاش وزەنى بويىنشا 25 ما­مىردان باستاپ 31 تامىزعا دەيىن كاسپي تەڭىزىنىڭ قازاق­ستاندىق سەكتورىنىڭ سولتۇستىك بولىگىنىڭ سۋ ايدىنىندا 1 سا­ۋىردەن باستاپ 31 تامىزعا دەيىن جايىق جانە قيعاش وزەن­دە­رىنىڭ قوسالقى سۋ ايدىندارىن­دا بالىق اۋلاۋعا شەكتەۋ قو­يىلعان. سونىمەن قوسا 1 ناۋ­­رىز بەن 1 شىلدە ارالىعىندا شۋ-تالاس باسسەينىنىڭ بيلىكول، بوگەتكول جانە اقكول كولدەرىن ءوزارا بايلانىستىراتىن اسا وزەنىندە جانە ونىڭ سالالارىندا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • كەشە

ەرلىككە تولى سۋرەتتەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار