وقيعا • 08 ءساۋىر، 2021

مەرت بولعانى مايدانداستار ارمانى (ولاردىڭ ۇرپاقتارى 77 جىلدان كەيىن كەزدەستى)

26 رەت كورسەتىلدى

ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندە قازا تاپقان ەكى مايدانداس دوستىڭ ۇرپاقتارى ەلوردادا كەزدەستى. تاريحي كەزدەسۋ «رۋحاني جاڭعىرۋ» قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتىندا ءوتتى.

بۇل وقيعا 77 جىل بۇرىن بول­عان: ەكى مايدانداس دوس، نەنەتس يۆان ياپتيك پەن قازاق مۇحتار قايشاتاەۆ ءبىر-بىرىنە سوعىستان كەيىن قازاق جەرىندە كەزدەسۋگە ۋادە بەرگەن ەكەن. «مايدانداس دوس­تار – نەنەتس يۆان ياپتيك پەن قازاق مۇحتار قايشاتاەۆ قا­زاقستاننان كەلگەن حاتتى وقىپ وتىر» دەگەن جازۋى بار، بىرگە تۇس­كەن فوتوسۋرەت ءالى كۇنگە ساق­تاۋلى.

جاۋىنگەرلەر 2-ءشى بەلارۋس مايدانىنىڭ 46-شى اتقىشتار ديۆيزياسىنىڭ 340-شى اتقىشتار پولكىنىڭ قۇرامىندا بولعان. وكى­نىشكە قاراي، ەكەۋى دە ۋادە­لەرىن ورىنداي الماي، 1945 جىلى مايدان دالاسىندا قازا تابادى.

«ەكى ەل ىزدەۋشىلەرىنىڭ بىر­لەس­كەن جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا قا­رۋلاس جولداستاردىڭ نەمەرەلەرى تابىلدى. ولار 77 جىل بۇرىن اتالارى بەرگەن ۋادەلەرىن ورىنداۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ باس قالاسىندا باس قوسىپ، وسىلايشا ءفاشيزمدى جەڭ­گەن قازاقستان مەن رەسەي حا­لىقتارىنىڭ بىرلىگىن، ۋاقىت ار­قىلى ساقتالعان قۇرمەت پەن سا­باق­تاستىقتىعىن كورسەتتى»، دەدى «يامال پلاتسدارمى» ىزدەۋ وتريا­­دى» كوممەرتسيالىق ەمەس سە­رىك­­تەس­تىگىنىڭ توراعاسى اندرەي گۋ­نيچەۆ.

ءىس-شارا اياسىندا ىزدەۋشىلەر مەن جاۋىنگەرلەردىڭ ۇرپاقتارى وزدەرىنىڭ قىزمەتتەرى مەن كەزدە­سۋ­دىڭ تاريحى تۋرالى اقپارات بەرەدى.

سونىمەن قاتار مۇحتار قاي­شاتاەۆتىڭ تۋىستارىمەن كەزدەسۋ ءۇشىن رەسەي دەلەگاتسياسىنىڭ سەمەي قالاسىنا ساپارىن ۇيىم­داستىرۋ جوسپارلانعان.

«وتان تاريحىن، حالىقتىڭ ما­دەنيەتىن، سالت-ءداستۇرىن ءبىلۋ – پاتريوتيزم جانە ۇلتتىق بى­رە­گەيلىكتى جاڭعىرتۋدىڭ نە­گىزى. قازىرگى ۋاقىتتا تاريحي سانانى قالىپتاستىرۋعا، مەم­لە­كەتتىلىكتى جانە قازاق حال­قى­نىڭ ۇلتتىق بىرە­گەيلىگىن نى­عايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ وتىر»، دەدى «اتام­نىڭ امانا­تى» قب باسقارما تور­اعاسى مۇرات مول­داعاليەۆ.

ءىس-شارانى «اتامنىڭ اما­ناتى» قوعامدىق بىرلەستىگى، «رۋ­­حاني جاڭعىرۋ» قازاقستاندىق قوعام­دىق دامۋ ينستيتۋتى، نۇر-سۇل­­تان قالالىق ارداگەرلەر كە­ڭە­سى جانە نۇر-سۇلتان قالاسى بو­­يىنشا «رۋحاني جاڭعىرۋ» جو­با­لىق كەڭسەسى ۇيىمداستىردى.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

شەرحان مۇرتازانىڭ ءۇيى

ادەبيەت • كەشە

«جاسىل» ايماقتا ەكى ءوڭىر

كوروناۆيرۋس • كەشە

بۇگىن - انالار كۇنى

قازاقستان • كەشە

الماتىدا تەگىن ءدارى-دارمەك قاتارى ارتتى

مەديتسينا • 18 قىركۇيەك، 2021

الەمدە ەپيداحۋال قانداي؟

الەم • 18 قىركۇيەك، 2021

توكيو مارافونى 2022 جىلعا شەگەرىلدى

سپورت • 18 قىركۇيەك، 2021

الماتىدا تاۋ بوكتەرى ورتەنىپ جاتىر

ايماقتار • 18 قىركۇيەك، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار