ايماقتار • 03 ناۋرىز، 2021

شىمكەنتتە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك باعاسى باقىلاۋدا تۇر

22 رەت كورسەتىلدى

ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس 19 الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى بەكىتىلگەن. بۇگىندە ەلىمىزدە بىرقاتار ازىق-ت ۇلىك تاۋارىنىڭ باعاسى ءوندىرۋشىنىڭ وزىندىك قۇنىنىڭ ارتۋىمەن جانە وندىرىستە پايدالاناتىن شيكىزات باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى قىمباتتاعان بولاتىن، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اتاپ ايتقاندا، جۇمىرتقانىڭ قىمباتتاۋىنا تاۋىق ازىعىنىڭ ورتا ەسەپپەن 40%-عا ءوسۋى اسەر ەتىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى شىمكەنت قالاسىندا 1-ساناتتى جۇمىرتقانىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا وڭىرلىك تۇراقتاندىرۋ قورىنان «شىمكەنت قۇس» تاۋار وندىرۋشىسىنە اينالىمعا قارىز قاراجات بەرىلىپ، ءوندىرۋشى كاسىپورىن جۇمىرتقا داناسىن 31 تەڭگەدەن بوساتىپ، «گراماد» (1. جىبەك جولى كوشەسى، №58; 2. ك.تولەمەتوۆ كوشەسى، №69/42; 3. ب.مومىش ۇلى داڭعىلى، №6; 4. ءا.جانگەلدين كوشەسى، №3) جانە «فيركان» (1. كاپال باتىر كوشەسى، №6/4; 2. تاۋكە حان داڭعىلى، №330 «فيركان سيتي»; 3. ادىربەكوۆ كوشەسى، №117/1; 4. ش.ۋاليحانوۆ كوشەسى، №213 «11 ش/ا») ساۋدا جەلىلەرىندە 10 داناسى 322 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

ال، قۇمشەكەردىڭ قىمباتتاۋىنا رف، بەلورۋسسيا جانە جامبىل وبلىسىنداعى قانت ءوندىرۋشى زاۋىتتارىنىڭ باعاسى ءوسۋى بولىپ تابىلادى. اتالعان تاۋارلاردىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا، «يۋپەكس» جشس-نە اينالىمعا قارىز قاراجات بەرىلىپ، 2 000 تونناعا جۋىق قۇمشەكەر قامتاماسىز ەتىلەتىن بولادى.

سونداي-اق، وندىرىستە پايدالاناتىن شيكىزاتتىڭ (كۇنباعىس تۇقىمى كولەمىنىڭ ازايۋى) جانە شيكى مايعا الەمدىك باعانىڭ وسۋىنە بايلانىستى كۇنباعىس مايىنىڭ باعاسى قىمباتتاپ وتىر. وسى ورايدا كۇنباعىس مايىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە اينالىمعا قارىز قاراجات بەرىلەدى. ناتيجەسىندە 500 مىڭ ليتر كۇنباعىس مايى قامتىلاتىن بولادى. بۇل ءوز كەزەگىندە قالا تۇرعىندارىنىڭ كۇنباعىس مايىن جانە قۇمشەكەردى بەلگىلەنگەن ساۋدا نىساندارىندا نارىق باعاسىنان تومەن باعادا تۇتىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

سونىمەن قاتار، تۇراقتاندىرۋ قورىنىڭ اينالىم مەحانيزمى بويىنشا «فيركان» جانە «گراماد» ساۋدا جەلىلەرىنە اينالىمعا قارىز قاراجات بەرىلىپ، اتالعان ساۋدا نىساندارىنان بىرقاتار الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىن بەلگىلەنگەن باعادا ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بار.

ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇننان جاسالعان قالىپتى بولكە نان باعاسىن تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋ ماقساتىندا 4 مىڭ تونناعا جۋىق ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇن قامتاماسىز ەتىلەدى.

ودان وزگە، باعا تۇراقتىلىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قالاداعى 4 ءىرى بازار اۋماعىندا جانە تىعىز ورنالاسقان ايماقتاعى 4 ورىندا «Hermes» جشس-نىڭ جىلجىمالى الەۋمەتتىك ساۋدا نۇكتەلەرى ۇيىمداستىرىلىپ، كوكونىس ونىمدەرى بەلگىلەنگەن باعادا ساتىلۋدا.

قالانىڭ 4 جەرىندە ازىق-ت ۇلىك جارمەڭكەلەرى تۇراقتى تۇردە ۇيىمداستىرىلىپ، تۇتىنۋ تاۋارلارى نارىق باعاسىنان 10-15 پايىزعا تومەن باعادا ساتىلىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

تۇركىستانعا 3000 جىل

رۋحانيات • بۇگىن، 12:10

2002 ادام كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:32

سارىالا قازدىڭ قاڭقىلى ەستىلدى

رۋحانيات • بۇگىن، 08:51

قور نارىعى قىمباتتادى

الەم • بۇگىن، 08:33

بابا اماناتىنا ادالدىق

رۋحانيات • بۇگىن، 08:07

بالۋاننىڭ العاشقى التىنى

كۇرەس • بۇگىن، 08:02

پسج ەسە قايتاردى

فۋتبول • بۇگىن، 07:59

جارىستى جەڭىسپەن باستادى

بوكس • بۇگىن، 07:56

جاقاەۆتىڭ تاقياسى

رۋحانيات • بۇگىن، 07:47

شىلىكتى اۋىلىن سۋ باستى

ايماقتار • بۇگىن، 07:44

Ever Given مىسىردا قالدى

الەم • بۇگىن، 07:28

جەر تۋرالى زاڭ سەناتقا جولداندى

پارلامەنت • بۇگىن، 07:22

ۇقساس جاڭالىقتار