ايماقتار • 25 اقپان، 2021

اتىراۋدا 477 مىڭ تەڭگەنىڭ مۇلكىن ۇرلاعاندار ۇستالدى

163 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋدا وزگەنىڭ مۇلكىن جىمقىرىپ كەتكەن ەكى جىگىت جابىرلەنۋشىگە 477 مىڭ تەڭگەنىڭ ماتەريالدىق زالال كەلتىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇرلىق «نۇرسايا» شاعىن اۋدانىنداعى ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان.

«پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۇرعىن ءۇيدىڭ ەسىگىن بۇزىپ كىرگەن ۇرىلار 14 دانا جىلىتۋ باتارەياسىن، 1 دانا پەرفوراتورى مەن 250 مەترلىك كابەلدى قول ەتكەنىن انىقتادى. ءتارتىپ ساقشىلارى اتالعان ۇرلىققا قاتىسى بار ەكى كۇدىكتىنى ۆيدەوكامەرانىڭ كومەگىمەن ءبىر كۇندە ۇستادى. كۇدىكتىلەر – اتىراۋ قالاسىنىڭ 32 جانە 31 جاستاعى تۇرعىندارى. ۇرىلار جابىرلەنۋشى ازاماتقا 477 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق زالال كەلتىرگەن» دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

قازىر كۇدىكتىلەرگە قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188-بابى، 3 بولىگىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ءسوزدىڭ جەتى بوياۋى

تانىم • كەشە

ورازانىڭ ءار ءساتى ساۋاپ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار