ۆيدەو • 18 اقپان، 2021

اسكەري اسپازدار «ارحو-2021» بايقاۋىنا دايىندالۋدا

24 رەت كورسەتىلدى

«باتىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنداعى ازىق-ت ۇلىك قىزمەتىنىڭ ۇزدىك ماماندارى ارميا حالىقارالىق ويىندارىنىڭ «دالا اس ءۇيى» سايىسىنا دايىندالۋدا، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كوماندا قۇرامىندا ەكى ناۋبايشى جانە ەكى اسپاز بار. بۇل سايىستىڭ ەرەكشەلىگى قاتىسۋشىلار دالالىق جاعدايدا تاعام دايارلاۋى قاجەت.

دايىندىق بارىسىندا قاتىسۋشىلار بىلىكتىلىكتەرىن جەتىلدىرىپ، قالاداعى ۇزدىك اسپازدارمەن تاجىريبە الماسادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

العا باسقان ازاماتتىق قوعام

قازاقستان • بۇگىن، 08:26

ماقتانىشىم مەن ساعىنىشىم

قازاقستان • بۇگىن، 08:15

جاقسىلىققا جەتەلەگەن جوبا

قوعام • بۇگىن، 08:10

تاريحي ماڭىزى زور شەشىم

قازاقستان • بۇگىن، 08:06

ەرىكتىلەردىڭ ەلەۋلى ءىسى

قوعام • بۇگىن، 08:05

اۋليە اتا ءھام ۇلى جىراۋ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار