ايماقتار • 12 اقپان، 2021

ەر مۇعالىمدەرى كوپ مەكتەپ

934 رەت كورسەتىلدى

سوڭعى كەزدەرى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ەر مۇعالىمدەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى بالا تاربيەسىنە كەرى اسەر ەتتى دەگەن ماسەلە قوزعالىپ ءجۇر. سوناۋ 1990 جىلداردىڭ باس كەزىندەگى ورىن العان نارىقتىق داعدارىس ءبىلىم بەرۋ وردالارىنا ۇلكەن سوققى بەردى. مەكتەپتەردە جاس ۇرپاققا سانالى ءبىلىم، ساپالى تاربيە بەرۋمەن اينالىسىپ جۇرگەن ەر ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى ءوندىرىس ورىندارىنا بەت بۇردى. وسى كەزدە بالا تاربيەسىنە قاتىستى جاۋاپكەرشىلىگى زور جۇمىستى موينىنا الىپ قالعان جانە بۇگىنگە دەيىن تالاي شاكىرتتىڭ ۇلكەن ومىرگە ارالاسۋىنا ۇلەس قوسقان ايەل مۇعالىمدەردىڭ ەڭبەگى ەرەن.

تۇپقاراعان اۋدانىنىڭ اقشۇقىر اۋىلىنداعى مايتالمان مۇعالىم، ۇلاعاتتى ۇستاز قالامقاس قاليقىزى باس­قاراتىن مەكتەپ ليتسەيى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا «ۇزدىك اۋىل مەكتەبى» رەتىندە دارالانادى. 2014 جىلى اشىلىپ، بۇگىندە 1 507 وقۋشىعا ءبىلىم بەرىپ وتىرعان اۋىل مەكتەبىندە بارلىعى 123 مۇعالىم قىزمەت ەتەدى.

سونداي-اق بۇل مەكتەپ كادرلىق ەرەك­شەلىكتەرىمەن دە نازارعا ىلىگۋدە. ساپالى كادرلارى جاعىنان رەس­پۋب­­ليكالىق مەكتەپتەردەن ەداۋىر ايىر­ماشىلىعى بار. ويتكەنى اتالعان ۇجىمدا 30-عا جۋىق ەر مۇعالىم قىزمەت ەتسە، ولاردىڭ ىشىندە 2 شەبەر-پەداگوگ، 3 زەرتتەۋشى-پەداگوگ، 5 ساراپشى-پەداگوگ، 7 مودەراتور-پەداگوگ قىزمەت ساپىندا. دەنى جوعارى ءبىلىمدى، باسەكەگە قابىلەتتى جاستاردان تۇراتىن ءارتۇرلى پاندەردەن ساباق بەرەتىن ەر ۇستازدارى بار بۇل مەكتەپ قاي بايگەدە دە جەڭىس تۇعىرىنان تۇسپەگەن.

– قولىنان ەرەكشە ءىس كەلەتىن تەحنولوگيا ءپانىنىڭ ۇستازىنان باستاپ، باكۋدە وتكەن حالىقارالىق بايراقتى باسەكەدە التىن تاعىپ، شاكىرتتەرى جەڭىس شىڭىنان تۇسپەيتىن دەنە تاربيەسى ءپانى مۇعالىمى، ەسەپكە جۇيرىك رەگات-ماتەماتيك، ۇزدىك تاريحشى ۇستاز، قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى پانىنىنەن ساباق بەرەتىن اقىن، اكتەر، جۇرگىزۋشى ۇستازدار، ءانشى، جىرشى، شاحماتشى، كاسىپكەر، ءباد ءپانى ۇستازدارى سىندى سەگىز قىرلى ءبىر سىرلى ەر ۇستازدارىمىزبەن ماقتانامىز! ولاردىڭ ەرەكشە قارىم-قابىلەتى مەن جىگەرىنىڭ ارقاسىندا كوپتەگەن باي­قاۋدا بايگەنى بەرمەيمىز. بۇل وسى جالىندى جاستاردىڭ جاڭاشىلدىققا قۇمارلىعىنىڭ، بىلىمدىلىگىنىڭ ناتيجەسى، – دەيدى مەكتەپ ديرەكتورى.

اقشۇقىر مەكتەپ-ليتسەيى 7 جىلدىڭ ىشىندە ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەت­كىزگەن. «دارىن» رەسپۋبليكالىق عى­لىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ شە­شىمىمەن ەكى دۇركىن «ۇزدىك اۋىل مەكتەبى» اتالىمى، ماڭعىستاۋ وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ شەشىمىمەن «ۇزدىك وليمپيادالىق مەكتەپ»، ەكى رەت «ۇزدىك اۋىل مەكتەبى»، ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ۇيعارىمىمەن «ۇزدىك مەكتەپ-ليتسەي»، «ورتا ءبىلىم بەرەتىن ۇزدىك ۇيىم»، «تابيعاتپەن ۇندەس مەكتەپ»، ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ جانىنان قۇرىلعان ارنايى كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن «ۇزدىك وليمپيادالىق اۋىل مەكتەبى» اتالىمىمەن ماراپاتتالدى.

– جوعارى ءبىلىمدى ماماندار اۋدان، وبلىس دەڭگەيىندە ەمەس، كوبىسى رەس­پۋب­­ليكالىق بايگەلەردە ات وزدىرعان جۇيرىكتەر. ەر ازاماتتاردىڭ ۇرپاق تار­بيەسىنە ارالاسۋ ءۇشىن مەكتەپكە ورالۋىن قۋانىشپەن قابىلدايمىز، – دەيدى اۋىل مەكتەبىنىڭ كادرلارى تۋرالى تۇپقاراعان اۋداندىق ءبىلىم ءبولىمىنىڭ باسشىسى ايبارشىن ۋتەسباەۆا.

شاكىرتىنىڭ «اعاي!» دەگەن ۇنىنەن قۋات الىپ، تاۋەلسىز ەلدىڭ ەرتەڭگى تىز­گىن­ۇستارلارىن باۋلىپ جۇرگەن ەر ۇستاز­دارى كوپ مەكتەپ – كوپكە دە ۇلگى.

 

ماڭعىستاۋ وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

تاميلانىڭ تارتۋى

ونەر • كەشە

مۋتاتسيالانعان ۆيرۋس

مەديتسينا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار