ايماقتار • 28 قاڭتار، 2021

الماتىدا جەتىسۋ اۋدانىنداعى سۋ ارنالارى جاڭارتىلدى

7 رەت كورسەتىلدى

الماتى قالاسىندا جەتىسۋ اۋدانىنىڭ پاۆلودار كوشەسىندەگى سۋ ارناسى قالا مەنشىگىنە ءوتىپ، قۇبىرلار جاڭارتىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

50 جىلدان بەرى جوندەۋ كورمەگەن سۋ قۇبىرى توزىپ، بۇتىندەي ءبىر كوشە ءبىر اي تىرشىلىك ءنارىنسىز قالعان ەدى. تۇرعىندار ماسەلەسىن الماتى سۋ كوممۋنالدىق كاسىپورنىنا ايتقانمەن، شاعىمدارى قارالماعان. وعان سەبەپ – اۋىز سۋ قالا مەنشىگىنە وتپەگەن. امالى قالماعان جۇرت قالالىق «نۇر وتان» پارتياسىنا حات جازعان.

«ينتەرنەتتەن ۆاتساپ نومەرىن الىپ، قالالىق «نۇر وتان» پارتياسىنا حات جازدىم. ەكى كۇننەن سوڭ مەنىڭ سۇراعىم شەشىلدى. قالالىق سۋ جەلىسىنە قوسىپ، ماسەلەمىز رەتتەلدى. قازىر ۇيىمىزدە سۋ بار، ءبارى جاقسى»، دەدى جەتىسۋ اۋدانىنىڭ تۇرعىنى ەلميرا قوجاحمەتوۆا.

ودان بولەك، مۇنداعى سۋ قۇبىرىنا قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىمەن بىرگە سۇزگىلەر، ەسەپتەۋىش قۇرالدارى دا جاڭاسىنا اۋىستىرىلدى. اۋدان تۇرعىندارى جۇمىس بەلگىلەگەن مەرزىمدە تولىق جانە ساپالى ورىندالعانىنا قۋانىشتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار