ەكونوميكا • 19 قاڭتار، 2021

ينفلياتسيانىڭ بەتى قايتپاي تۇر

23 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا جىلدىق ينفلياتسيا 2020 جىلعى جەلتوقساندا 7،5% -دى قۇرادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ۇلتتىق بانكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

باعا وسۋىنە نەگىزگى ۇلەس ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ قىمباتتاۋى اسەر ەتتى. ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا باعانىڭ ءوسۋى جەكەلەگەن ازىق-ت ۇلىك نارىقتارىنداعى ىشكى ۇسىنىستىڭ تومەندەۋىنە، سونداي-اق الەمدىك ازىق-ت ۇلىك باعالارىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى جەدەلدەۋىن جالعاستىردى.

ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارى

2020 جىلعى جەلتوقساندا جىلدىق ازىق-ت ۇلىك ينفلياتسياسى 11،3% دەيىن جەدەلدەدى. ازىق-ت ۇلىك باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە وسىمدىك مايى، قانت، سونداي-اق كوكونىستەر مەن جۇمىرتقا باعالارىنىڭ كوتەرىلۋى اسەر ەتتى. جەلتوقساندا وسىمدىك مايى باعاسىنىڭ اي سايىنعى ءوسۋى ءسال باسەڭدەدى، دەگەنمەن الەمدىك نارىقتاعى باعانىڭ ءوسۋى مەن وتكەن جىلدىڭ تومەن بازاسىنىڭ اياسىندا، ونىڭ ءوسۋىنىڭ ينفلياتسياعا قوسقان ۇلەسى ايتارلىقتاي ءوستى.

وسىنداي تەندەنتسيالار قانت نارىعىندا بايقالدى، ال الەمدىك نارىقتا جانە رەسەيدە باعانىڭ ءوسۋى جەلتوقساندا السىرەي باستادى. سوڭعى ايلاردا بايقالعان نان-توقاش ونىمدەرى مەن جارما، ەت ونىمدەرى باعالارىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ باسەڭدەۋى استىق قورلارىن تولىقتىرۋ جانە اۋىلشارۋاشىلىق تاۋار وندىرۋشىلەرى باعالارىنىڭ ءبىرشاما قالىپتى ءوسۋى اياسىندا جالعاستى. وسى توپتاردىڭ قۇرىلىمىندا سوڭعى 12 ايداعى دەفلياتسيالىق ديناميكا كۇرىشتە (-1،7%) جانە قۇس ەتىندە (-0،2%) تىركەلدى.

ازىق-ت ۇلىك ەمەس تاۋارلار

ازىق-ت ۇلىككە جاتپايتىن ينفلياتسيا 2020 جىلدىڭ جەلتوقسانىندا باياۋلاپ، جىلىنا 5،5% قۇرادى. ۇزاق پايدالانىلاتىن تاۋارلار قۇرىلىمىندا حالىقتىڭ ناقتى اقشالاي كىرىستەرىنىڭ تومەندەۋى جانە قاشىقتىقتاعى جۇمىس پەن وقۋ فورماسىنىڭ ساقتالۋى جاعدايىندا تۇتىنۋشىلاردىڭ ءالسىز سۇرانىسى اياسىندا كيىم مەن اياق كيىمنىڭ ءوسۋ قارقىنى باياۋلادى. سونىمەن بىرگە ۇزاق ۋاقىت پايدالانىلمايتىن جەكەلەگەن تاۋارلارعا (جەكە گيگيەنا قۇرالدارى، ءدارى-دارمەكتەر) باعانىڭ ءوسۋى جەدەلدەۋىن جالعاستىردى. سونداي-اق، تۇرمىستىق تەحنيكانىڭ (توڭازىتقىشتار، كىر جۋعىش ماشينالار، شاڭسورعىشتار جانە باسقالارى) قىمباتتاۋى ناتيجەسىندە تۇرمىستىق زاتتار باعاسىنىڭ ءوسۋىنىڭ ءسال جەدەلدەۋى بايقالادى.

اقىلى قىزمەتتەر

اقىلى قىزمەتتەر باعاسىنىڭ جىلدىق ءوسىمى 4،2% دەيىن ءوستى. اكسەلەراتسياعا نەگىزگى ۇلەس قوعامدىق تاماقتانۋ، قوناق ءۇي قىزمەتتەرى، تۇرمىستىق قىزمەتتەردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى (حيميالىق تازالاۋ، كيىمدى جوندەۋ) جانە جەكە كۇتىم قىزمەتتەرى سالاسىنداعى باعانىڭ تۇزەتىلۋىمەن قامتاماسىز ەتىلدى. قىزمەتتەردىڭ وسى تۇرلەرىنە باعانىڭ ءوسۋى كوبىنە سۇرانىستىڭ بىرتىندەپ قالپىنا كەلۋى اياسىندا ەكىنشى رەتتىك اسەردى (ازىق-ت ۇلىك، يمپورتتىق شيكىزات پەن ماتەريالدار باعاسىنىڭ ءوسۋى) جۇزەگە اسىرۋمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، جىلۋ باعاسىنىڭ تومەندەۋى ناتيجەسىندە رەتتەلەتىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە تاريفتەردىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ قاراشاداعى 2،4% -دان جەلتوقسانداعى 1،6% -عا دەيىن باياۋلاۋى تەجەۋشى اسەر ەتتى.

ەكىنشى توقساندا تۇتىنۋ تاۋارلارى مەن قىزمەتتەرى باعالارىنىڭ ءوسۋ قارقىنى الدىڭعى توقسانمەن سالىستىرعاندا ءبىرشاما باياۋلادى. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ينفلياتسيانىڭ جيىنتىق دەڭگەيى 4،2% قۇرادى، ال ءبىر جىل بۇرىنعى 2،6%. ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ينفلياتسيا ديناميكاسىنا نەگىزگى اسەر التى اي ىشىندە 7% -دان استامعا قىمباتتاعان ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا باعانىڭ ءوسۋىنىڭ جەدەلدەۋى اسەر ەتتى. وسى كەزەڭدە نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ بارلىعى دەرلىك قىمباتتادى. ازىق-ت ۇلىك ەمەس تاۋارلار مەن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە باعانىڭ سالىستىرمالى تۇردە تومەن ءوسۋ قارقىنى، سونداي-اق حالىقتىڭ ناقتى كىرىستەرىنىڭ تومەندەۋى ينفلياتسيانى تەجەۋشى اسەر ەتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار