سايلاۋ • 11 قاڭتار، 2021

بىرلىگىمىزدى بەكىتەتىن قادام

12 رەت كورسەتىلدى

پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ەرلان قوشانوۆ پارلامەنت ءماجىلىسى مەن ءتۇرلى دەڭگەيدەگى ءماسليحاتتار دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتارعا داۋىس بەردى.

ەرلان قوشانوۆ ءوز تاڭداۋىن نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى «قازاق­ستان تەمىر جولى» ۇك» اق باس عيماراتىندا ورنالاسقان №110 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە جاسادى. بۇل ۋچاسكەدە بارلىعى 2606 ازا­مات تىركەلگەن ەكەن.

سايلاۋشىلار بەلسەن­دى­لى­گىنىڭ جوعارى ەكەنى بىردەن باي­قا­لىپ تۇردى. ال اتالعان سايلاۋ ۋچاسكەسىندە بارلىق سانيتارلىق تالاپتار ساقتالعانىن دا ايتا كەتكەن ابزال. عيماراتقا كىرە­بەرىستە ارنايى ماماندار ساي­لاۋ­شىلاردىڭ دەنە قىزۋىن ولشەپ، تەگىن بەتپەردە مەن قول­عاپتار تاراتتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار