كوروناۆيرۋس • 02 جەلتوقسان، 2020

COVID-19: قارتايۋدى جاقىنداتۋى مۇمكىن

731 رەت كورسەتىلدى

COVID-19 قارتايۋدى جاقىنداتادى، -  دەپ الاڭدايدى دجوردج مەيسون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى انچا بارانوۆا.

پروفەسسور مەديتسينا ماماندارى جاساعان زەرتتەۋلەر قورتىندىسىن باعامداپ وسىنداي قورتىندى جاساعان. وعان  كوروناۆيرۋستىڭ جەڭىل جانە اۋىر ەمەس تۇرىنەن جازىلىپ شىقتى دەگەن پاتسيەنتتەردىڭ ىشكى ورگاندارىن تەكسەرگەن ۋاقىتتا ولاردا 60 –تان اسقان ادامدار بويىندا كەزدەسەتىن قارتايۋ بەلگىلەرىن كورۋ سەبەپ بولعان.

ء«تىپتى جەڭىل اۋىرعانداردىڭ 70 پايىزىنىڭ ىشكى ورگاندارىنا وزگەرىس ەنگەن. ونىڭ ىشىندە مايلى گەپاتوز (باۋىر) مەن ۇيقى بەزى ءتىنى مايلى دەگەنەراتسياعا ۇشىراعان. ادەتتە مۇنداي دياگنوز 60 جاستان اسقان ادامدارعا قويىلادى، ال مۇندا 40 جاستاعى پاتسيەنتتەردەگى وگەرىستەر وسىنداي»، دەيدى. سوعان قاراعاندا ۆيرۋس اعزانىڭ رەسۋرستارىن كۇنىلگەرى جالماپ، كارىلىكتى جاقىنداتاتىن ءتارىزدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋليە اتا ءھام ۇلى جىراۋ

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار