ايماقتار • 24 قاراشا، 2020

شىعىس قازاقستاندا شەكتەۋ شارالارى 8 جەلتوقسانعا دەيىن ۇزارتىلدى

21 رەت كورسەتىلدى

شىعىس قازاقستان وبلىسى باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەرىنىڭ "وبلىس تۇرعىندارى اراسىندا COVID-19 ينفەكتسياسىنىڭ الدىن الۋ بويىنشا شەكتەۋ شارالارىن كۇشەيتۋ تۋرالى" 2020 جىلعى 10 قاراشاداعى №24 قاۋلىسىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

قۇجاتتا جازىلعانداي، ءوڭىر بويىنشا كارانتين 8 جەلتوقسانعا دەيىن ۇزارتىلدى. شەكتەۋ شارالارىنىڭ مەرزىمى وبلىس اۋماعىندا COVID-19 ينفەكتسياسىنىڭ تارالۋى بويىنشا احۋالدىڭ وزگەرۋىنە سايكەس قايتا قارالۋى مۇمكىن.

"ريددەر قالاسىندا، گلۋبوكوە جانە التاي اۋداندارىندا ورنالاسقان بازارلاردى قوسپاعاندا، عيماراتتان تىس جەردە ازىق-ت ۇلىك ساتاتىن ورىنداردىڭ اپتانىڭ بارلىق كۇنىندە ساعات 08.00-دەن 18.00-گە دەيىن جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات ەتىلدى. ال ازىق-ت ۇلىكتەن باسقا تاۋار ساتاتىن ساۋدا نىساندارى دۇيسەنبىدەن جۇماعا دەيىن ساعات 08.00-18.00 ارالىعىندا اشىق بولادى. ولاردىڭ دەمالىس (سەنبى، جەكسەنبى) جانە مەرەكە كۇندەرى جۇمىس ىستەۋىنە تىيىم سالىنعان"، دەلىنگەن قاۋلىدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت جۇقتىرعاندار سانى كوبەيدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 13:58

سەمەيگە جاڭا اكىم تاعايىندالدى

تاعايىنداۋ • بۇگىن، 11:57

الماتىدا 10 كىتاپحانا جاڭارتىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 10:47

قازاقستان «قىزىل» ايماققا كىردى

قازاقستان • بۇگىن، 09:30

ۇقساس جاڭالىقتار