ايماقتار • 17 قازان، 2020

پاۆلودارداعى مۇناي-حيميا زاۋىتىندا ءورت شىقتى

36 رەت كورسەتىلدى

زاۋىت ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءورت 16 قازان كۇنى تاڭەرتەڭ كاسىپورىننىڭ كوكس ءوندىرىسى  قوندىرعىسىندا  تۇتانعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

وقيعا ورنىنا دەرەۋ ء"ورت ءسوندىرۋشى" اق فيليالىنىڭ ءورت جانە گاز قاۋىپسىزدىگى جاساعىنىڭ ەكى ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ جانە گازدان قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ قاراۋىلدارى، قالالىق ورتكە قارسى جانە اپاتتىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ وكىلدەرى كەلىپ جەتكەن.

ءورت ءبىر ساعات ىشىندە ءسوندىرىلدى. قۇربان بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق. تۇتانۋ اۋماعى – 3 شارشى مەتر.

قازىر  كاسىپورىننىڭ مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ جانە ونى جونەلتۋ جۇمىستارى قالىپتى جۇزەگە اسىرىلۋدا. ال، وقيعا ورنىندا وتتىڭ تۇتانۋ سەبەپتەرى انىقتالۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار