رۋحانيات • 15 قازان، 2020

اۋەزوۆ تەاترىنىڭ 95-ماۋسىمى "ابايدىڭ جۇمباعىمەن" اشىلدى

131 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن، 15 قازاندا مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق  دراما تەاترى  "ابايدىڭ جۇمباعى" اتتى جاڭا پرەمەراسىمەن 95-ماۋسىمىنىڭ شىمىلدىعىن اشتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

"كوتەرمەسە كوڭىلدى كىر باسادى" دەيدى قازاقتىڭ قارا ولەڭىندە. كوڭىل كوتەرۋ دەگەن – ويسىز، قامسىز كۇلكى ەمەس، ۇرەيدەن، اۋرۋ قاي جاقتان كەلەدى دەگەن ۋايىم مەن قورقىنىشتان ءبىر ساتكە بولسا دا باستى الىپ قاشىپ، ارىلۋ. قازاقستاننىڭ باسقا قالالارىندا ازىرگە مۇنداي مۇمكىندىك تۋعان جوق، تەك الماتىداعى ءبىزدىڭ قاراشاڭىراق تەاترىمىزدا عانا كورەرمەننىڭ ەلۋ پايىزىن شاقىرىپ، سپەكتاكل كورسەتۋگە رۇقسات بەرىلدى. سىزدەرمەن قايتا قاۋىشۋ مۇمكىندىگىنىڭ تۋىپ وتىرعانىنا ءبىز دە قۋانىشتىمىز"، دەدى تەاتر ديرەكتورى ەركىن جۋاسبەك.

1

جاڭا ماۋسىمنىڭ باستى جاڭالىعى، كارانتين مەرزىمىنەن كەيىن كورەرمەنگە ۇسىنىلىپ وتىرعان العاشقى سپەكتاكلدىڭ "ابايدىڭ جۇمباعىم دەپ اتالۋىنىڭ وزىندىك سىرى بار. "اباي جولى" رومانىنىڭ جەلىسىمەن، ابايدىڭ ءوز قاراسوزدەرى مەن ولەڭدەرى بويىنشا جازىلعان كومپوزيتسيالىق قويىلىمنىڭ ساحنالىق نۇسقاسىن جاساعان قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى بولات ءابدىلمانوۆ پەن بەلگىلى جازۋشى-دراماتۋرگ  مادينا وماروۆا. قويۋشى رەجيسسەرى – اريداش وسپانباەۆا. قويۋشى سۋرەتشى – مۇرات  ساپاروۆ.

اباي رولىندە "قۇرمەت" وردەنىنىڭ، "قۇلاگەر" سىيلىعىنىڭ يەگەرى اكتەر بولات ءابدىلمانوۆ.

سپەكتاكلدە ابايدى بالا كەزىنەن، زەرە مەن ۇلجان ءتارىزدى قوس اناسىنا ەركەلەپ جۇرگەن ساتىنەن باستاپ، ازاماتتىق كوزقاراسى ايقىندالىپ، ۇلت اقىل-ويى، رۋحانيات كوسەمى دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنگە دەيىنگى تۇتاس كەزەڭدەر كورەرمەن كوز الدىندا تىزبەكتەلە جونەلەدى. وقيعا جەلىسى ابايدىڭ ءوز ولەڭدەرىمەن ورىلە وتىرىپ، فيلوسوفيالىق مازمۇنىنىڭ زاماناۋي ستسەنوگرافيالىق تىڭ تاسىلدەرمەن بايىتىلا تۇسكەنى – سپەكتاكلدىڭ ۇتىمدى تۇسى. اباي ومىرىندەگى نەگىزگى، ەرەكشە وقيعالاردى جەكە كورىنىستەر تۇرىندە الىپ، ەكسپرەسس شولۋ ءتارىزدى كورەرمەن نازارىنا جالت ەتكىزىپ ۇسىنۋ كوزدەلگەن.

اباي – تۇتاس ءبىر الەم، ءالى تولىق يگەرىلىپ بولماعان عارىش. اباي جۇمباعىن شەشۋگە ۇمتىلۋ – ونىڭ ومىرلىك-ونەرلىك بايانىن زەردەلەپ بايقاۋعا دەگەن ۇمتىلىس. ۇلى اقىننىڭ ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك ورتاسىنان ەرەكشەلەنۋىنىڭ، ادام اتتى ۇلى قۇبىلىستى زەرتتەۋ-تانۋ جولىندا "تولىق ادام" ءىلىمىن اشۋىنىڭ، وسىلايشا حاكىمدىك دەڭگەيگە جەتۋىنىڭ جۇمباعى نەدە؟ بۇل كۇردەلى ساۋالدارعا ابايدىڭ ءوز شىعارماشىلىعىنا جانە م.اۋەزوۆتىڭ اتاقتى "اباي جولى" ەپوپەياسىنىڭ وقيعالارىنا سۇيەنە وتىرىپ، ءوز تاراپىنان جاۋاپ ىزدەيتىن قويىلىم كورەرمەنىن دە وسى ءبىر كۇردەلى ساۋال توڭىرەگىندە ويسەرىكتەستىككە شاقىرادى.

"ابايدىڭ جۇمباعى" – كوپشىلىك ساحنامەن مولىنان قامتىلعان، ءان-بيمەن تولىقتىرىلعان كەڭ تىنىستى، اۋقىمدى قويىلىم. جاس ابايدىڭ رولىندە ن.قۋانىشباي ۇلى كورىنسە، قۇنانبايدىڭ وبرازىندا بەلگىلى اكتەر س.مەرەكە ۇلى، زەرە مەن ۇلجان بەينەسىندە گ.تۇتوۆا مەن ش.اسقاروۆا، توعجان رولىندە د.ۇسەنوۆا وينايدى، جاس اكتەر ج.قونىسباي ءابدىراحماننىڭ، ال وسپاننىڭ كەلبەتىن ە.تۇرىسوۆ كەيىپتەيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار