قوعام • 01 قازان، 2020

قازاقستاندا 59 بالا كوروناۆيرۋستان ەم-دوم قابىلداۋدا

29 رەت كورسەتىلدى

قازىرگى ۋاقىتتا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيادان 3 308 ادام ەم قابىلداۋدى جالعاستىرىپ وتىر. ولاردىڭ اراسىندا 59 بالا بار، دەپ حابارلايدى Egemen.kz 

ستاتسيونارلاردا 1 813 ناۋقاس جاتىر، ال 1 495-ءى امبۋلاتوريالىق جاعدايدا ەم-دوم قابىلداۋدا.

"ناۋقاستاردىڭ اراسىندا 94 ادامنىڭ احۋالى ناشار. سولاردىڭ ىشىندە 13 ناۋقاستىڭ دەنساۋلىعى اسا قاتتى اۋىر دەپ باعالانىپ وتىر. ال 21 ناۋقاس وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتىندا جاتىر"، دەلىنگەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار

اتىراۋدا 9 بالانى يت تالادى

ايماقتار • 24 قازان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار