ايماقتار • 01 قازان، 2020

قازاقستاندا ەت باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى مۇمكىن بە؟

217 رەت كورسەتىلدى

قازاقستانداعى ەڭ ءىرى بازارلاردىڭ ءبىرى كارانتين سالدارىنان 6 اي بويى جابىق تۇر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

فەرمەرلەر 6 ايدان بەرى ساۋدا ورىندارىندا مال ساتىپ الا المايدى، نە ونى ساتا المايدى.

قارابۇلاق اۋىلىنداعى مال بازاردىڭ جانىنا كۇندە ونداعان ساتۋشى جينالادى.

ولاردىڭ ايتۋىنشا، بازار اشىلماعاندىقتان، ساۋداگەرلەر شىعىنعا باتىپ وتىر.

"نەسيەلەرىمىز بار. ارەڭ تولەپ وتىرمىز. ءبىز مال ساتۋمەن عانا اينالىسامىز. وتباسىمىزدى دا وسىلاي اسىرايمىز. ەندى مۇندا جۇمىس جوق. جۇمىس ىستەيىن دەسەڭ نە فابريكا، نە زاۋىت جوق. بۇل بازار قازاقستانداعى ەڭ ءىرى مال بازار ەدى، 7 مىڭعا دەيىن مال سىياتىن. ەلىمىزدىڭ ءار تۇكپىرىنەن جىلقى، سيىر، قوي اكەلەتىن. قازىر بازار جابىق تۇرعان سوڭ ساۋداگەرلەر شىعىنعا باتىپ جاتىر"، دەدى قارابۇلاق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى باحادىر ماماساليەۆ.

ال تارازدىق كاسىپكەر ەرجان توعىسبەك بۇل جاعداي ەتتىڭ باعاسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.

ء"بارى قىمباتتايدى. سەبەبى ەندى ءبىز بۇل جەردەن مالدى ارزان باعاعا ساتىپ الا المايمىز. بۇل نەگىزگى بازار ەدى، بىراق ول جابىق تۇر"، دەدى ول. 

سوڭعى جاڭالىقتار

اتىراۋدا 9 بالانى يت تالادى

ايماقتار • 24 قازان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار