06 قاراشا، 2013

شەتەلدىكتەردى ءتانتى ەتكەن ءانشى

133 رەت كورسەتىلدى

«Teatro Comunale di Piacenzaداعى» (يتاليا) تەاترىنىڭ جاڭا ماۋسىمى «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ءانشىسى مەدەت شوتاباەۆتىڭ ورىنداۋىنداعى دج.ۆەرديدىڭ «لۋيزا ميللەر» وپەراسىنان ءرۋدولفتىڭ پارتياسىمەن اشىلدى.

 

«Teatro Comunale di Piacenzaداعى» (يتاليا) تەاترىنىڭ جاڭا ماۋسىمى «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ءانشىسى مەدەت شوتاباەۆتىڭ ورىنداۋىنداعى دج.ۆەرديدىڭ «لۋيزا ميللەر» وپەراسىنان ءرۋدولفتىڭ پارتياسىمەن اشىلدى.

يتاليالىق تەاتر باسشىلىعى شوتاباەۆپەن ءۇش وپەرا ورىنداۋ جونىندە كەلىسىمگە وتىردى. «Piacenza قالاسى تەاترىنىڭ ماۋ­سىمىن اشۋ مەن ءۇشىن قۇرمەت، ۇلكەن ساتتىلىك. Donato Renzetti سەكىلدى ديريجەرمەن، الەمدىك دەڭگەيدەگى انشىلەرمەن ۇلكەن ساحنادا ونەر كورسەتكەنىمە قۋانىشتىمىن»، – دەيدى ءانشى.

يتاليا تەاترىندا ونەر كورسەتۋ «استانا وپەرانىڭ» ۇزدىك انشىسىنە ۇلكەن تاجىريبە بولدى. مەدەتتىڭ اكتەرلىك شەبەرلىگىنىڭ وسكەنىن تەك ارىپتەستەرى مەن ماەسترو عانا ەمەس، مۋزىكالىق سىنشىلار دا اتاپ وتۋدە. ناقتىراق ايتساق، يتاليالىق «سultura e spettacoli» گازەتى بىلاي دەپ جازدى: «مەدەت شوتاباەۆ ءرۋدولفتىڭ ءرولىن وينادى. العاشىندا ول ۇندەستىكتەن تومەن باستاپ ەدى، الايدا، ناتيجەسىندە داۋسى جاقسى شىعىپ، پارتيانى سەنەرلىكتەي ءارى بۇلجىتپاي ورىندادى، سونىمەن قاتار، كۇشتى ۆوكالدىق دياپازونى جانە باسا ايتۋ مەن شىرقاۋدىڭ دۇرىستىعىنىڭ ارقاسىندا داۋىس وتە جاعىمدى ءارى تازا شىقتى. مەدەت كورەرمەننىڭ زور ىقىلاسىنا يە بولدى».

وركەستر دە، حور دا جانە ەڭ باس­تىسى – كورەرمەن دە شوتاباەۆتى جاقسى قارسى الدى. تاياۋدا مەدەت شوتاباەۆ كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن تاعى دا يتالياعا بارادى. ال قاڭتار ايىندا Piacenza ساحناسىندا «لۋيزا ميللەردى» ورىنداماق.

«ەگەمەن-اقپارات».

سوڭعى جاڭالىقتار

9 سۋ قويماسى سالىنادى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار