تۋريزم • 24 قىركۇيەك، 2020

ساياحاتتاۋعا قاۋىپسىز قالالاردىڭ قاتارىندا

7 رەت كورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسى دۇنيەجۇزىلىك تۋريزم جانە ساياحات كەڭەسى جاريالاعان پلانەتادا ساياحاتتاۋعا قاۋىپسىز 100 مەكەن تىزىمىنە ەندى. بۇل تۋرالى Travel Daily Media باسىلىمى حابارلادى.

 

 

باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، دۇنيەجۇزىلىك سايا­حات جانە تۋريزم كەڭەسى (WTTC) ءۇش اي ىشىندە «قاۋىپسىز ساياحات» مارتەبەسىن العان 100 باعىت تۋرالى جاريالاعان. وعان تمد ەلدەرىنەن قازاقستان، رەسەي جانە ۋكراينا كىرگەن. ءفي­ليپپيننىڭ بارلىق قالالارى ساياحاتتاۋعا قاۋىپسىز دەپ تانىلعان. ال قاۋىپسىز ساياحات (Safe Travels) بەلگىسى قازاقستان قالالارى ىشىنەن تەك ەلوردامىز نۇر-سۇلتان قالاسىنا عانا بەرىلدى.

سونىمەن قاتار دۇنيەجۇزىلىك ساياحات جانە تۋريزم كەڭەسى بەكىتكەن قاۋىپسىز ساياحات ورىندارىنىڭ تىزىمىنە تۇركيا، ءباا، مالديۆ ارالدارى، بەرمۋد جانە باسقا دا تانىمال كۋرورتتىق باعىتتار بار.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار