ەلباسى • 17 تامىز، 2020

ەلباسى باۋىرجان بايبەكتى قابىلدادى

310 رەت كورسەتىلدى

كەزدەسۋ بارىسىندا ەلباسى پارتياىشىلىك ىرىكتەۋ – پرايمەريزدەردى ساپالى وتكىزۋدىڭ ەرەكشە ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى Elbasy.kz-كە سىلتەمە جاساي وتىرىپ Egemen.kz حابارلايدى.

– پرايمەريزدەردىڭ ساپالى وتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق حالىقتى ونىڭ ماقساتتارىمەن حاباردار ەتۋ وتە ماڭىزدى. بۇل بىزگە ءماجىلىس پەن ءماسليحات سايلاۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن پارتيانىڭ بەلسەندى، ساۋاتتى جانە پاتريوت مۇشەلەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، – دەدى Nur Otan پارتياسىنىڭ توراعاسى.

باۋىرجان بايبەك نۇرسۇلتان نازارباەۆقا پارتياىشىلىك ىرىكتەۋدى ۇيىمداستىرۋ بويىنشا دايىندىق جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلارى تۋرالى بايانداپ بەردى.

– بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماعىندا پرايمەريز باستالدى. وعان قاتىسۋ ءۇشىن پارتياعا جەرگىلىكتى جەرلەردەن 700-دەن استام قوعامدىق پىكىر كوشباسشىسى كىردى، – دەدى Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

بۇدان باسقا، ب.بايبەك Nur Otan پارتياسىنىڭ توراعاسىنا سايلاۋالدى باعدارلامانى ازىرلەۋ بارىسى جانە "Birgemiz" قورىنىڭ ەلدەگى الەۋمەتتىك وسال توپتاعى ازاماتتار مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرىن قولداۋ جونىندەگى جۇمىسى تۋرالى ايتىپ بەردى. ەلباسى سونداي-اق تۇركىستان وبلىسى، ماقتاارال اۋدانى، دوستىق اۋىلىنىڭ سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن تۇرعىندارى ءۇشىن ءۇي سالۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى حاباردار ەتتى.

– Nur Otan-عا ونلاين-وتىنىشتەر بەس ەسەگە ارتتى. وسىلايشا، جەتى ايدا 270 مىڭ ادام جۇگىندى. وتىنىشتەردىڭ 60%-ى قارالىپ، كوبى شەشىمىن تاپتى. ءسىز باستاماشىلىق ەتكەن "Birgemiz" قورى اياسىندا 2،3 ملن قازاقستاندىق قولداۋ تاپتى. ماقتاارال اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن اۋىل تۇرعىندارىنا ارنالعان 20 ءۇيدىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ قالدى، – دەدى Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

 

قازاقستانداعى جانە الەمدەگى سوڭعى جاڭالىقتاردى ءبىرىنشى بولىپ وقۋ ءۇشىن Telegram جەلىسىندە بىزگە جازىلىڭىز.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار