كوروناۆيرۋس • 04 تامىز، 2020

يزرايلدە ۆيرۋس جۇقتىرعاندار ءبىر تاۋلىكتە 1615 ادامعا جەتتى

24 رەت كورسەتىلدى

بۇل جايىندا يزرايل دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى، دەپ جازادى Egemen.kz

ىندەت الەمگە تاراعاننان بەرى يزرايلدە SARS-CoV-2-ءنى جۇقتىرعان 74 903 ادام انىقتالعان. 3 تامىزدا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان 10 ادام كوز جۇمسا، COVID-19-دىڭ جانە ونىڭ سالدارىنان ورشىگەن اۋرۋلاردان 546 يزرايلدىكتىڭ دەمى توقتاعان.

تەك وتكەن تاۋلىكتە جاڭادان 801 ادام ۆيرۋس جۇقتىرىپ، دارىگەرلەردىڭ ءجىتى قاراۋىنداعى 24 600 پاتسەنتتىڭ 333-ءنىڭ جاعدايى اۋىر كۇيدە كورىنەدى.

      

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار