الەم • 04 تامىز، 2020

COVID-19: ابدىراعان ارگەنتينا

25 رەت كورسەتىلدى

ارگەنتينادا SARS-CoV-2 جاڭادان انىقتالۋى 482-گە جەتكەنى جايلى REGNUM جازادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا ۆيرۋس 206 743 ادامدى شىرماپ، سوڭعى تاۋلىكتىڭ ىشىندە 166 پاتسيەنت و دۇنيەلىك بولعان. پاندەميا كەزىندە ەل كولەمىندە بۇگىنگى كۇنگە دەيىن 3813 ارگەنتينالىقتىڭ كوز جۇمعانى تىركەلگەن. ال 91 302 ادام جازىلىپ، اۋرۋحانالاردان ۇيلەرىنە شىققان ەكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار