قازاقستان • 30 شىلدە، 2020

قازاقستاندا التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدار قىمباتتادى

45 رەت كورسەتىلدى

التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمدار ءبىر جىل ىشىندە شامامەن 10 پايىزعا قىمباتتادى. ەڭ قىمبات باعا نۇر-سۇلتان قالاسى مەن اقتاۋ جانە اتىراۋ قالالارىندا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ماۋسىم ايىندا زەرگەرلىك جانە وعان ۇقساس بۇيىمدار ءوندىرىسى 62،6 ملن تەڭگەنى قۇرادى.

ال مامىر ايىندا كورسەتكىش بۇدان دا تومەن بولىپ، 55،5 ملن تەڭگەنى قۇرادى.

قر ۇەم ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، وتكەن جىلدىڭ ماۋسىمىندا ءوندىرىستىڭ ناقتى ءوسىمى 3،3% بولدى. 2020 جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا قازاقستاندا زەرگەرلەرلىك بۇيىمدار ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 434،7 ملن تەڭگەنى قۇراعان ەدى (ناقتى ءوسىم ءبىر جىلدا 32،1%). وتكەن جىلى جالپى ءوندىرىس كولەمى 742 ملن تەڭگەدەن اسسا، 2015 جىلى 314،1 ملن تەڭگە بولاتىن.

2020 جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ەلىمىزدىڭ ءىرى قالالارى مەن مەگاپوليستەرىندەگى التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمداردىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر گرامم ءۇشىن 18،3 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى. بۇل ءبىر جىل بۇرىنعى باعاعا قاراعاندا 9،5%-عا كوپ. سارى مەتالدان جاسالعان ەڭ قىمبات زەرگەرلىك بۇيىمدار نۇر-سۇلتان، اقتاۋ مەن اتىراۋ قالالارىندا بولىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار