كوروناۆيرۋس • 15 شىلدە، 2020

كارانتين ەنگىزىلگەلى جاعداي جاقسارىپ كەلەدى

504 رەت كورسەتىلدى

ەلوردادا 5 شىلدەدەن باستاپ كارانتين شارالارى ەنگىزىلگەلى، مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن قىزمەتكەرلەردىڭ جۇكتەمەسى تومەندەگەن، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇرىن اۋرۋحانالارعا كۇنىنە 500-گە جۋىق ناۋقاس تۇسسە، قازىر بۇل كورسەتكىش ەكى ەسەگە تومەندەگەن.

كوروناۆيرۋستان ساۋىعىپ كەتكەندەردىڭ سانى  2 ەسە ارتقان. كۇنىنە 400-گە جۋىق ادام جازىلىپ شىعادى.  سونىمەن قاتار، جەدەل جاردەم شاقىرۋ تاۋلىگىنە ەكى ەسەگە  ازايعان.

پنەۆمونياسى بار ناۋقاستاردىڭ سانى دا 14% كەمىگەن.  قابىلدانعان كارانتين شارالارى مەن امبۋلاتورلىق ەمدەۋ ناتيجەسى ارقاسىندا توسەك-ورىن قاجەتتىلىگى 99%-دان 73%-عا دەيىن تومەندەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار