كوروناۆيرۋس • 15 شىلدە، 2020

ەلىمىزدە بارلىعى 38 008 ادام ىندەتتەن ايىقتى

41 رەت كورسەتىلدى

ەلىمىزدە بارلىعى 38 008 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ ساۋىعىپ شىقتى،  دەپ حابارلايدى Egemen.kz

قازاقستاندا 2097 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان جازىلىپ شىقتى.

 

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 301،

الماتى قالاسىندا - 255،

شىمكەنت قالاسىندا - 239،

اقمولا وبلىسىندا - 54،

اقتوبە وبلىسىندا - 254،

الماتى وبلىسىندا - 90،

اتىراۋ وبلىسىندا -283،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 192،

جامبىل وبلىسىندا - 42،

باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 54،

قاراعاندى وبلىسىندا - 85،

قوستاناي وبلىسىندا - 8،

قىزىلوردا وبلىسىندا - 99،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 76،

پاۆلودار وبلىسىندا -14،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 32

تۇركىستان وبلىسىندا - 19.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار