پارلامەنت • 13 شىلدە، 2020

سەنات دەپۋتاتتىعىنا 94 كانديدات ۇسىنىلدى

285 رەت كورسەتىلدى

وتىرىس بارىسىندا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى توراعاسى بەرىك يماشەۆ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان مالىمەتتەرگە سايكەس رەسپۋبليكا بويىنشا ۇسىنۋ كەزەڭىندە سەنات دەپۋتاتتىعىنا 94 كانديدات ۇسىنىلعانىن ايتتى، - دەپ جازادى Egemen.kz.

ۇقساس جاڭالىقتار