ۆيدەو • 13 شىلدە، 2020

باس ءمۇفتي جۇقپالى ىندەتتەن قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى

110 رەت كورسەتىلدى

قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ توراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى جۇقپالى ىندەتتەن قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سوڭعى جاڭالىقتار

اداسقان بالالار امان-ەسەن تابىلدى

ايماقتار • 07 تامىز، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار